ប្រភេទ​គំនូស​តាង​សន្និធិ

On the first page of the Chart Wizard you can choose a chart type.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


សន្និធិ

គំនូស​តាងជា​​ជង់​បំភ្លឺ market trend ដែល​បានផ្ដល់​ដោយ​តម្លៃ​បើក តម្លៃ​បាត តម្លៃ​កំពូល និ​ង​តម្លៃ​បិទ ។ ភាគ​ដំណើរការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ផងដែរ ។

សម្រាប់​គំនូស​តាង​សន្និធិ​លំដាប់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​គឺ​វា​សំខាន់ ។ ទិន្នន័យ​គួរ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំដូច​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​តារាង​គំរូ​ខាង​ក្រោម ។

A

B

C

D

E

F

ភាគ​កិច្ចការ

តម្លៃ​បើក

ទាប (តម្លៃ​បាត)

ខ្ពស់ (តម្លៃ​កំពូល)

តម្លៃ​បិទ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ

2500

20

15

25

១៧

ថ្ងៃ​អង្គារ

៣៥០០

៣២

22

៣៧

30

ថ្ងៃ​ពុធ

1000

15

15

១៧

១៧

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍

២២០០

៤០

30

៤៧

៣៥

សុក្រ

៤៦០០

២៧

20

៣២

៣១


តម្លៃបើក ទាប ខ្ពស់ និង​បិទ​របស់​ជួរដេក​ស្ថាបនា​ឯកតា​ទិន្នន័យ​រួមគ្នា​មួយ​នៅ​ក្នុង​គំនូស​តាង ។ ស៊េរី​ទិន្នន័យ​តម្លៃ​សន្និធី​រួម​មាន​ជួរដេក​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​ឯកតា​ទិន្នន័យ​បែបនោះ ។ ជួរឈរ​មាន​ភាគ​ដំណើរផ្លាស់ប្ដូរ​ស្ថាបនា​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​រង​ជា​ជម្រើស ។

អាស្រ័យ​លើ​វ៉ារ្យង់​ដែល​បានជ្រើស អ្នក​​មិន​ត្រូវការ​ជួរឈរ​ទាំងអស់​ទេ ។

វ៉ារ្យង់​គំនូសតាង​សន្និធិ

Choose the Stock chart type on the first page of the Chart Wizard. Then select one of the four variants.

ប្រភេទ 1

Based on low and high column the Type 1 shows the distance between bottom price (low) and top price (high) by a vertical line.

Based on low, high, and close column Type 1 shows an additional horizontal mark for the closing price.

ប្រភេទ 2

មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ប្រភេទ​ជួរឈរ 2 បើក ទាប ខ្ពស់ និង បិទ ដែលបង្កើត​គំនូសតាង "candle stick" បន្ថែម ។ ប្រភេទ 2 គូរ​បន្ទាត់​ផ្ដេក​ចន្លោះ​តម្លៃ បាត និង​កំពូល ហើយ​បន្ថែម​ចតុកោណ​នៅ​ពីមុខ ដែលធ្វើ​ឲ្យ​ជួរ​ពី​តម្លៃ​បើក និង​បិទ​មើលឃើញ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុង​លើ​ចតុកោណ អ្នក​នឹងឃើញព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅក្នុង​របារ​ស្ថានភាព ។ LibreOffice ប្រើ​ពណ៌​បំពេញ​ខុសគ្នា​សម្រាប់​លើក​តម្លៃ (តម្លៃ​បើក​ទាបជាង​តម្លៃ​បិទ) និង​តម្លៃ​ធ្លាក់ ។

ប្រភេទ 3

មាន​មូលដ្ឋាន​លើប្រភេទ​គំនូសតាង​ជួរឈរ 3 ភាគ ទាប ខ្ពស់ និង បិទ គូរ​គំនូសតាង​ដូច​ប្រភេទ 1 ដែល​មាន​ជួរ​ឈរ​បន្ថែម​សម្រាប់​ភាគ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ ។

ប្រភេទ 4

មានមូលដ្ឋាន​លើ​ជួរឈរ​ទិន្នន័យ​ទាំង​ប្រាំ ភាគ បើក ទាប ខ្ពស់ និង បិទ ប្រភេទ 4 ផ្សំ​គំនូសតាង​ប្រភេទ 2 ជាមួយ​គំនូសតាង​ជួរឈរ​ចូលគ្នា​សម្រាប់​ភាគ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ ។

ពីព្រោះ​រង្វាស់​សម្រាប់​ភាគ​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្ដូរ​អាច​ជា "ឯកតា" អ័ក្ស y ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​គំនូស​តាង​ប្រភេទ 3 និង​ប្រភេទ 4 ។ អ័ក្ស​តម្លៃ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ​ ហើយ​អ័ក្ស​ភាគ​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង ។

ការ​កំណត់​ប្រភព​ទិន្នន័យ

គំនូស​តាង​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​របស់​វា

To change the data series of a chart having its own data, choose Chart Data Table from the View menu or from the context menu of the chart in edit mode.

នៅ​ក្នុង​តារាង​ទិន្នន័យ​គំនូស​តាង​ដែល​បានបង្កប់ ស៊េរី​ទិន្នន័យ​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ក្នុង​ជួរឈរ ។

For a new stock chart first use a column chart. Add the columns you need and enter your data in the order which is shown in the example, omitting any columns not required for the desired variant. Use Move Series Right to change the column order. Close the chart data table. Now use the Chart Type dialog to change to the stock chart variant.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទទួល​បាន​គំនូស​តាង​សន្និធិ​រួច​រាល់​ហើយ ហើយអ្នក​ចង់​ផ្លាស់ប្ដូរ​វ៉ារ្យង់ ដំបូង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​ទៅ​ជា​គំនូស​តាង​ជួរឈរ បន្ថែម ឬ​យក​ជួរឈរ​ចេញ ដូច្នេះ​វា​សម​នឹង​វ៉ារ្យង់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ផ្លាស់ប្ដូរ​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​ទៅជា​គំនូស​តាង​សន្និធិ​វិញ ។

កុំ​សរសេរ​ឈ្មោះ​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ជួរដេក ។ សរសេរ​ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​វាល​ខាង​លើ​ឈ្មោះ​តួនាទី ។

លំដាប់​របស់​ជួរដេក​កំណត់​របៀប​រៀបចំ​ប្រភេទ​ឡើងវិញ​នៅ​ក្នុង​គំនូស​តាង ។ ប្រើ​ ផ្លាស់ទី​ជួរដេក​ចុះក្រោម ​ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​លំដាប់ ។

គំនូស​តាង​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​តារាង Calc ឬ Writer

You can choose or alter a data range on the second page of the Chart Wizard or in the Data Range dialog. For fine tuning use the Data Series dialog.

ដើម្បី​បញ្ជាក់​ជួរទិន្នន័យ ធ្វើ​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

  1. បញ្ចូល​ជួរ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ ។

    នៅ​ក្នុង Calc ឧទាហរណ៍​ ជួរ​ទិន្នន័យ​អាច​ជា "$Sheet1.$B$3:$B$14" ។ ចំណាំ​ថា​ជួរទិន្នន័យ​អាច​មាន​តំបន់ច្រើន​ជា​មួយ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ឧ. "$Sheet1.A1:A5;$Sheet1.D1:D5" ក៏​ជា​ជួរ​ទិន្នន័យ​ត្រឹមត្រូវ​ដែរ ។ នៅ​ក្នុង Writer ឧទាហរណ៍ ជួរទិន្នន័យ​អាច​ជា "Table1.A1:E4" ។

    ដរាបណា​វាក្យសម្ព័ន្ធ​មិន​ត្រឹមត្រូវ LibreOffice បង្ហាញ​អត្ថបទ​ជា​ពណ៌​ក្រហម ។

  1. In Calc, click Select data range to minimize the dialog, then drag to select the data range. When you release the mouse, the data are entered. Click Select data range again to add a data range. In the input field of the minimized dialog, click after the entry and type a semicolon. Then drag to select the next range.

ចុច​លើ​ជម្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជម្រើស​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ជួរដេក និង​ជួរឈរ ។

ទិន្នន័យ​គំនូស​តាង​សន្និធី​របស់​អ្នក "នៅ​ក្នុងជួរឈរ" ប្រសិន​បើ​ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​ជួរដេក​ជា​របស់"ជើង​ទៀន"ដូចគ្នា ។

កា​រត្រឡប់​ជួរ​ទិន្នន័យ​របស់​តារាង​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​គំនូស​តាង​សន្និធិ

You can organize data series and edit the source for parts of single data series on the third page of the Chart Wizard or on the page Data Series in the Data Range dialog.

រៀបចំ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ

នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​​ស៊េរី​ទិន្នន័យ ​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ប្រអប់ អ្នកអាច​រៀបចំ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​របស់​គំនូស​តាង​ពិត​ប្រាកដ ។ គំនូស​តាង​សន្និធិ​ ​យ៉ាង​ហោចណាស់​មាន​ស៊េរីទិន្នន័យ​មួយ​ដែល​មាន​តម្លៃ ។ វា​អាច​មាន​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​រង​មួយ​សម្រាប់​ភាគ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បានទទួល​​ស៊េរីទិន្នន័យ​តម្លៃ​​ច្រើន​ជា​ងមួយ ត្រូវ​ប្រើ​ព្រួញ​ចុះក្រោម និង​ឡើង​លើ​ដើម្បីដាក់​ពួក​វា​ជា​លំដាប់ ។ លំដាប់​កំណត់​ការ​រៀបចំ​នៅ​ក្នុង​គំនូស​តាង ។ ធ្វើដូច​គ្នា​សម្រាប់​​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ភាគ ។ អ្នក​មិន​អាច​ប្ដូរ​តម្លៃ និង​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ភាគ​បានទេ ។

ដើម្បី​យក​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ចេញ ត្រូវ​ជ្រើស​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ហើយ​ចុច យកចេញ ។

ដើម្បី​បន្ថែម​ស៊េរី​ទិន្នន័យ ត្រូវ​ជ្រើស​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​មួយ​ដែល​មាន ហើយ​ចុច បន្ថែម ។ អ្នក​ទទួល​បានធាតុ​ទទេ​នៅ​ខាង​ក្រោម​ធាតុ​ដែល​បានជ្រើស ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូច​គ្នា ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​គ្មាន​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​តម្លៃ ឬ​គ្មាន​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ភាគ ជា​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស​ជួរ​សម្រាប់​ស៊េរី​ទាំង​នេះ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ជួរទិន្នន័យ ។

ការ​កំណត់​ជួរទិន្នន័យ

នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ជួរ​ទិន្នន័យ អ្នក​អាច​កំណត់ ឬ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជួរ​ទិន្នន័យ​របស់​សមាសភាគ​នីមួយៗ​នៃ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ខាង​លើ អ្នក​ឃើញ​ឈ្មោះ​តួនាទី​របស់​សមាសភាគ​ និង​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន ។ នៅ​ពេល​អ្នក​បាន​ជ្រើស​តួនាទី អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​នៅ​ខាង​ក្រោម​បញ្ជី ។ ស្លាក​បង្ហាញ​តួនាទី​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បញ្ចូល​ជួរ​ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ ឬ​ចុច​លើ ជ្រើស​ជួរ​ទិន្នន័យ ដើម្បី​បង្រួម​ប្រអប់​អប្បបរមា​ ហើយ​ជ្រើស​ជួរ​ដោយ​ប្រើ​កណ្ដុរ ។

ជ្រើស​តម្លៃ​បើក តម្លៃ​បិត តម្លៃ​ខ្ពស់ និង​តម្លៃ​ទាប​នៅ​ក្នុង​លំដាប់​ណា​មួយ ។ បញ្ជី​តែ​ជួរ​សម្រាប់​តួនាទី​ទាំង​នោះ​ ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​សម្រាប់​វ៉ារ្យង់​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៃ​គំនូស​តាង​សន្និធិ ។ ជួរ​មិនចាំបាច់​នៅ​ជាប់គ្នា​នៅ​ក្នុង​តារាង​ទេ ។

តាង

តាង​បង្ហាញ​ស្លាក​ពី​ជួរដេក ឬ​ជួរឈរ​​ទីមួយ ឬ​ពី​ជួរ​ពិសេស​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ ។ ប្រសិន​បើ​គំនូស​តាង​របស់​អ្នកមិនមាន​ស្លាកទែ ការតាង​បង្ហាញ​អត្ថបទ​ ដូចជា "Row 1, Row 2, ...", ឬ "Column A, Column B, ..." ដោយ​យោង​តាម​លេខ​ជួរដេក ឬ​អក្សរ​ជួរឈរ​របស់​ទិន្នន័យ​គំនូស​តាង ។

ការ​តាង បង្ហាញ​ភាគ​ពី​ជួរ ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ជូល​នៅ​ក្នុង​វាល ជួរ​សម្រាប់​ឈ្មោះ ក្នុង​ប្រអប់ ជួរ​ទិន្នន័យ ។ ធាតុ​លំនាំដើម​គឺ​ជា​បឋមកថា​ជួរ​ឈរ​នៃ​ជួរឈរ​តម្លៃបិទ  ។

ជ្រើស​ជម្រើស​ទីតាំង​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជម្រើស​ទីតាំងទាំង​នេះ ។ នៅ​ពេល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់ អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ទីតាំង​ផ្សេង​ដោយ​ប្រើ​ម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ ។

Please support us!