ប្រភេទ​គំនូស​តាង​សំណាញ់

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ទី ១ នៃអ្នក​ជំនួយ​ការគំនូស​តាង អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


សំណាញ់

គំនូស​តាង​សំណាញ់​បង្ហាញ​តម្លៃ​ទិន្នន័យ​ជា​ចំណុច​ដោយ​បាន​តភ្ជាប់​ជា​មួយ​បន្ទាត់​មួយ​ចំនួន នៅ​ក្នុង​សំណាញ់​ក្រឡាចត្រង្គដែលប្រហាក់ប្រហែល​នឹង​សំណាញ់​ពីងពាង ឬ​បំពង់​រ៉ាដា ។

សម្រាប់​ជួរដេក​នីមួយៗ​របស់​ទិន្នន័យ​គំនូស​តាង រ៉ាដា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​គ្រោង ។ តម្លៃ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​មួយ​មាត្រដ្ឋាន​ដូចគ្នា ដូច្នេះ​តម្លៃ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​គួរ​​មាន​ទំហំ​ដូច​គ្នា ។

Please support us!