ប្រភេទ​គំនូស​តាង​បន្ទាត់

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ទី ១ នៃអ្នក​ជំនួយ​ការគំនូស​តាង អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


បន្ទាត់

គំនូស​តាង​បន្ទាត់​បង្ហាញ​តម្លៃ​ជា​ចំណុច​នៅ​លើ​អ័ក្ស​ y ។ អ័ក្ស x បង្ហាញ​ប្រភេទ ។ តម្លៃ​ y របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​មួយៗ​អាច​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ដោយ​បន្ទាត់​មួយ ។

តែ​ចំណុច - គ្រោង​ប្រភទ​រង​នេះ​មាន​តែចំណុច ។

ចំណុច និង​បន្ទាត់ - ប្រភេទ​រង​នេះ​គ្រោង​ចំណុច ហើយតភ្ជាប់​ចំណុច​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ដូចគ្នា​ដោយ​បន្ទាត់ ។

តែ​បន្ទាត់ - គ្រោង​ប្រភេទ​រង​នេះ​មាន​តែ​បន្ទាត់ ។

បន្ទាត់​ត្រីមាត្រ - ប្រភេទ​រង​នេះ​តភ្ជាប់​ចំណុច​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ដូច​គ្នា​ដោយ​បន្ទាត់​ត្រីមាត្រ ។

គូស​ធីកស៊េរី​ជង់ ដើម្បី​រៀបចំ​តម្លៃ​ y របស់​ចំណុច​តៗគ្នា​នៅ​លើ​គ្នា ។ តម្លៃ y លែង​បង្ហាញ​តម្លៃ​ដាច់ខាត​ទៀត​ហើយ លើកលែង​តែ​សម្រាប់​ជួរឈរ​ដំបូង​ដែល​ត្រូវ​បាន​គូរ​នៅ​បាត​របស់​ចំណុច​ជា​ជង់ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើសភាគរយ តម្លៃ y ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​ជា​ភាគរយក​នៃ​ប្រភេទ​សរុប ។​

ជ្រើស ប្រភេទ​បន្ទាត់ ពី​ប្រអប់​ទម្លាក់​ចុះ​ដើម្បី​​ជ្រើស​ពី​របៀប​ភ្ជាប់​ចំណុច។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ទាំង​បន្ទាត់ ត្រង់, និង​បន្ទាត់កោង ដើម្បី​គូរ​ខ្សែ​កោង​កាត់តាម​ចំណុច ឬ បត់ បន្ទាត់​ដើម្បី​គូរ​ចេញពី​ចំណុច​ទៅ​ចំណុច។ ចុច លក្ខណសម្បត្តិ ដើម្បី​ប្ដូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​បន្ទាត់ smooth or stepped

Please support us!