ប្រភេទ​គំនូស​តាង​ជួរឈរ និង​បន្ទាត់

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ទី ១ នៃអ្នក​ជំនួយ​ការគំនូស​តាង អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


ជួរឈរ និង​បន្ទាត់

គំនូស​តាង​ជួរឈរ និង​បន្ទាត់​គឺ​ជា​បន្សំ​របស់គំនូស​តាង​ជួរឈរ ជា​មួយ​នឹងគំនូស​តាង​បន្ទាត់ ។

ជ្រើស​វ៉ារ្យង់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វ៉ារ្យង់​ទាំង​នេះ

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​អ័ក្ស y រង​ដោយបញ្ចូល - អ័ក្ស បន្ទាប់​មក​ពី​អ្នក​បញ្ចប់​អ្នក​ជំនួយ​ការ ។

ដើម្បី​បញ្ជាក់​ជួរ​ទិន្នន័យ​មួយ

ជួរឈរ​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​បំផុត (ឬ​ជួរដេក​កំពូល) របស់​ជួរទិន្នន័យ​ដែល​បានជ្រើស​ផ្ដល់​នូវ​ទិន្នន័យ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​វត្ថុ​ជួរឈរ ។ ជួរឈរ​ ឬ​ជួរដេក​ផ្សេង​ទៀត​របស់​ជួរ​ទិន្នន័យ​ផ្ដល់​នូវ​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​វត្ថុ​បន្ទាត់ ។ អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​ផ្ដល់​នេះ​នៅ​ក្នុងប្រអប់ជួរ​ទិន្នន័យ ។

  1. ជ្រើស​ជួរ​ទិន្នន័យ

  2. ចុច​លើ​ជម្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជម្រើស​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ជួរដេក និង​ជួរឈរ ។

  3. ពិនិត្យ​ថាតើ ជួរ​ទិន្នន័យ​មាន​ស្លាក​នៅ​ក្នុងជួរដេក​ដំបូង ឬ​នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ​ទី​មួយ ឬ​ទាំង​ពីរ ។

ការ​រៀបចំ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ

នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​ស៊េរី​ទិន្នន័យ អ្នក​អាច​ឃើញ​បញ្ជី​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​គំនូស​តាង​បច្ចុប្បន្ន ។

ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ជួរឈរ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទីតាំង​នៅ​កំពូល​របស់​បញ្ជី ស៊េរី​ទិន្នន័យ​បន្ទាត់​នៅ​បាត​របស់​បញ្ជី ។

ការ​កែសម្រួល​ស៊េរី​ទិន្នន័យ

  1. ចុច​លើ​ធាតុ​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ដើម្បី​មើល និង​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ធាតុ​នោះ ។

    នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​ជួរ​ទិន្នន័យ អ្នក​ឃើញ​ឈ្មោះ​តួនាទី និង​ជួរ​ក្រឡា​របស់​សមាសធាតុ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ ។

  2. ចុដ​លើ​ធាតុ​មួយ បន្ទាប់​មក​កែសម្រួល​មាតិកា​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ខាង​ក្រោម ។

    ស្លាក​នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់​អត្ថបទ​បង្ហាញ​តួនាទី​ដែល​បាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។

  3. បញ្ចូលជួរ ឬ​ចុច​ជ្រើស​ជួរ​ទិន្នន័យ ដើម្បី​បង្រួម​ប្រអប់​អប្បបរមា ហើយ​ជ្រើស​ជួរ​ដោយ​ប្រើ​កណ្ដុរ ។

ជួរ​សម្រាប់​តួនាទី​ទិន្នន័យ ដូច​ជាតម្លៃ Y មិន​ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​​ក្រឡា​ស្លាក​ទេ ។

ការ​កែសម្រួល​ប្រភេទ ឬ​ស្លាក​ទិន្នន័យ

តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ប្រភេទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​ស្លាក​នៅ​លើ​អ័ក្ស x ។

ការ​បញ្ចូល​ធាតុ​គំនូស​តាង

ប្រើ​ទំព័រ​ធាតុ​គំនូស​តាង​របស់​អ្នក​ជំនួយ​ការ​គំនូសតាង​ ដើម្បី​បញ្ចូល​ធាតុ​ណា​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

សម្រាប់ធាតុ​បន្ថែម ប្រើ​ម៉ឺនុយ​បញ្ចូល​របស់​គំនូស​តាង​នៅ​ក្នុង​របៀប​កែសម្រួល ។ នៅ​ទីនោះ អ្នក​អាច​កំណត់​ធាតុ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ដើម្បី​កំណត់​ស្លាក​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​សម្រាប់ស៊េរី​ទិន្នន័យ​នីមួយៗ ប្រើ​ប្រអប់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ ។

Please support us!