ប្រភេទ​គំនូស​តាង​ពពុះ

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ទី ១ នៃអ្នក​ជំនួយ​ការគំនូស​តាង អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


ពពុះ

គំនូស​តាង​ពពុះ​បង្ហាញ​ទំនាក់ទំនង​អថេរ​ទាំង​បី ។ អថេរ​ពីរ​ត្រូវ​បានប្រើ​សម្រាប់​ទីតាំង​នៅ​លើ​អ័ក្ស X និង​ Y ខណៈពេល​ដែល​អថេរ​ទីបី​ត្រូវ​បានបង្ហាញ​ជា​ទំហំ​ទាក់ទង​សម្រាប់​ពពុះ​នីមួយៗ ។

ប្រអប់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​គំនូស​ពពុះ​មាន​ធាតុ​ដើម្បី​កំណត់​ជួរ​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ទំហំ​ពពុះ ។

Please support us!