ផ្ទៃ​ប្រភេទ​គំនូស​តាង

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ទី ១ នៃអ្នក​ជំនួយ​ការគំនូស​តាង អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


ផ្ទៃ

ផ្ទៃ​គំនូស​តាង​បង្ហាញ​តម្លៃ​ជា​ចំណុច​នៅ​លើ​អ័ក្ស y ។ អ័ក្ស x បង្ហាញ​ប្រភេទ ។ តម្លៃ​ y របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ដោយ​បន្ទាត់ ។ ផ្ទៃ​រវាង​បន្ទាត់​ទាំង​ពីរ​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​ពណ៌ ។ ផ្ទៃ​ផ្ដោតអារម្មណ៍​របស់គំនូស​តាង​គឺ​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពី​ប្រភេទ​មួយ​ទៅ​ប្រភេទ​បន្ទាប់​ទៀត ។

ធម្មតា - ប្រភេទ​រង​នេះគ្រោង​តម្លៃ​ទាំង​អស់​ជា​តម្លៃ y ដាច់ខាត ។ វា​ជា​ផ្ទៃ​គ្រោង​ដំបូង​របស់​ជួរឈរ​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ទិន្នន័យ​បន្ទាប់​មក​ទៅ​ចុងក្រោយ ហើយ​ធ្វើ​បន្តបន្ទាប់ និង​ចុងក្រោយ​ជួរឈរ​ដំបូង​របស់​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​គូរ ។ ដូច្នេះ ប្រសិន​បើ​តម្លៃ​នៅ​ក្នុងជួរឈរ​ដំបូង​គឺ​ខ្ពស់​ជាង​តម្លៃ​ផ្សេងៗ ចុងក្រោយ​ផ្ទៃ​ដែល​បានគូរ​នឹង​លាក់​ផ្ទៃ​ផ្សេង​ទៀត ។

ជង់ - ប្រភេទ​រង​នេះ​គ្រោង​តម្លៃជង់​តៗគ្នា​នៅ​លើ​គ្នា ។ វា​ប្រាកដ​ថា​តម្លៃ​ទាំង​អស់​​អាច​មើល​ឃើញ ហើយ​គ្មាន​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​លាក់​ដោយ​តម្លៃ​ផ្សេង​ទេ ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា តម្លៃ y លែង​តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ដាច់ខាត​ទៀត​ហើយ លើក​លែង​តែ​សម្រាប់​ជួឈរ​ចុង​ក្រោយ​ដែល​ត្រូវ​បានគូរ​នៅ​បាត​របស់​ផ្ទៃ​ជង់ ។

ភាគរយ - ប្រភេទ​រង​នេះ​គ្រោង​តម្លៃ​ជង់​តៗ​នៅ​លើ​គ្នា ហើយ​បាន​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​ជា​ភាគរយ​នៃ​ប្រភេទសរុប ។

Please support us!