លក្ខណសម្បត្តិ​បន្ទាត់​កាំ

នៅ​ក្នុង​គំនូសតាង​ដែល​បង្ហាញ​បន្ទាត់ (ប្រភេទ​បន្ទាត់ ឬ​ប្រភេទ XY), អ្នក​អាច​ជ្រើស​ដើម្បី​តភ្ជាប់​ចំណុច​ជាមួយ​ជំហាន​ជំនួស​ឲ្យ​បន្ទាត់​ត្រង់។ មាន​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន​ដែល​គ្រប់គ្រង​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​ជំហាន​ទាំងនោះ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


ប្រភេទ​ជំហាន​ខុសគ្នា

Please support us!