ជ្រើស​គំនូស​តាង

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ទី ១ នៃអ្នក​ជំនួយ​ការគំនូស​តាង អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


ប្រភេទ​គំនូស​តាង​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន

ជ្រើស​ពី​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​ដូច​ខាង​ក្រោម ដោយ​អាស្រ័យ​លើ​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ និង​បែបផែន​ការ​បង្ហាញ​ដែល​ពេញ​ចិត្ត ។

រូបតំណាង និង រូបតំណាង

រូបតំណាង

រូបតំណាង

រូបតំណាង

រូបតំណាង

រូបតំណាង

រូបតំណាង

រូបតំណាង

រូបតំណាង

 

Please support us!