\

បាត​គំនូស​តាង

បើក​ប្រអប់​​ បាត​របស់​គំនូស​តាង​​ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​លក្ខណសម្បត្តិ​​របស់​​បាត​​​គំនូស​តាង​ ។ បាត​​គំនូស​តាង​គឺ​ជា​ផ្ទៃ​នៅ​ខាង​ក្រោម​ ក្នុង​គំនូស​តាង​ត្រីមាត្រ ។ អនុគមន៍​នេះ​អាច​រក​បាន សម្រាប់តែ​គំនូស​តាង​ត្រី​មាត្រ​ប៉ុណ្ណោះ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Chart Floor (Charts)


បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

ភាព​ថ្លា

កំណត់​ជម្រើស​ថ្លា​សម្រាប់​ការ​បំពេញ​ដែល​អ្នក​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!