ជញ្ជាំង​គំនូស​តាង

បើក​ប្រអប់​​ ជញ្ជាំង​របស់​គំនូស​តាង​ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​លក្ខណសម្បត្តិ​ជញ្ជាំង​របស់​​គំនូស​តាង​ ។ ជញ្ជាំង​​គំនូស​តាង​ គឺ​ជាផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ "បញ្ឈរ​" នៅ​​ក្រោយ​ផ្ទៃ​​ទិន្នន័យ​របស់​គំនូស​តាង​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ជញ្ជាំង​គំនូសតាងl - ប្រអប់ គំនូសតាង (គំនូសតាង)


បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

ភាព​ថ្លា

កំណត់​ជម្រើស​ថ្លា​សម្រាប់​ការ​បំពេញ​ដែល​អ្នក​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!