ក្រឡាចត្រង្គ

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​កន្លែង​ដែល​​អ្នក​ជ្រើស​ក្រឡាចត្រង្គ​ ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Grid (Charts)


ក្រឡាចត្រង្គ​អ័ក្ស​ X រង្វើល

បើក​ប្រអប់​ ក្រឡាចត្រង្គ​​ សម្រាប់​កំណត់​​លក្ខណសម្បត្តិ​​ក្រឡាចត្រង្គ ។​

ក្រឡាចត្រង្គ​អ័ក្ស Y រង្វើល

បើក​ប្រអប់​ ក្រឡាចត្រង្គ​​ សម្រាប់​កំណត់​​លក្ខណសម្បត្តិ​​ក្រឡាចត្រង្គ ។​

ក្រឡាចត្រង្គ​អ័ក្ស Z រង្វើល

បើក​ប្រអប់​ ក្រឡាចត្រង្គ​​ សម្រាប់​កំណត់​​លក្ខណសម្បត្តិ​​ក្រឡាចត្រង្គ ។​

ក្រឡាចត្រង្គ​ញឹក​ អ័ក្ស​ X​

បើក​ប្រអប់​ ក្រឡាចត្រង្គ​​ សម្រាប់​កំណត់​​លក្ខណសម្បត្តិ​​ក្រឡាចត្រង្គ ។​

ក្រឡាចត្រង្គ​ញឹក​អ័ក្ស​ Y ​

បើក​ប្រអប់​ ក្រឡាចត្រង្គ​​ សម្រាប់​កំណត់​​លក្ខណសម្បត្តិ​​ក្រឡាចត្រង្គ ។​

ក្រឡា​ចត្រង្គ​ញឹក​អ័ក្ស​ Z

បើក​ប្រអប់​ ក្រឡាចត្រង្គ​​ សម្រាប់​កំណត់​​លក្ខណសម្បត្តិ​​ក្រឡាចត្រង្គ ។​

​ក្រឡាចត្រង្គអ័ក្ស​ទាំង​អស់​​

បើក​ប្រអប់​ ក្រឡាចត្រង្គ​​ សម្រាប់​កំណត់​​លក្ខណសម្បត្តិ​​ក្រឡាចត្រង្គ ។​

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!