ការ​កំណត់​ទីតាំង

ត្រួតពិនិត្យ​ទីតាំង​របស់​អ័ក្ស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - អ័ក្ស - អ័ក្ស X - ផ្ទាំងទីតាំង (គំនូសតាង)


បន្ទាត់​អ័ក្ស

ជ្រើស​កន្លង​ត្រូវ​ឆ្លង​អ័ក្ស​ផ្សេង ៖ នៅ​ពេល​ចាប់ផ្ដើម នៅ​ចុង នៅ​តម្លៃ​បញ្ជាក់ ឬ​នៅ​​ប្រភេទ ។

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

ស្លាក

ដាក់​ស្លាក

ជ្រើស​កន្លែង​ត្រូវ​ដាក់​ស្លាក ៖ អ័ក្ស​ជិត អ័ក្ស​ជិត (ផ្នែក​ផ្សេង) ចាប់ផ្ដើម​ខាងក្រៅ ឬ​ចុង​ខាង​ក្រៅ ។

ដាក់​ចន្លោះ​សញ្ញា

ធំ ៖

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​តើ​សញ្ញា​សម្គាល់​ត្រូវ​​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង​ ឬ​​ខាង​ក្រៅ​នៃ​អ័ក្ស​ ។ វា​អាច​រួម​ផ្សំ​ទាំង​ពីរ​ ៖ បន្ទាប់​មក​អ្នក​នឹង​ឃើញ​សញ្ញា​សម្គាល់​នៅ​ចុង​ទាំង​ពីរ​ ។

ខាង​ក្នុង

បញ្ជាក់​ថា​សញ្ញា​សម្គាល់​គឺ​ត្រូវបាន​ដក់​នៅចំហៀង​ខាងក្នុង​នៃ​អ័ក្ស ។

ខាង​ក្រៅ

បញ្ជាក់​ថា​សញ្ញា​សម្គាល់​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រៅ​នៃ​អ័ក្ស ។​

តូច ៖

តំបន់​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ ដើម្បី​កំណត់​សញ្ញា​សម្គាល់​ដាច់ៗ​រវាង​​សញ្ញា​សម្គាល់​អ័ក្ស​ ។ ​វា​មានលទ្ធ​ភាព​ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​វាល​​ទាំង​ពីរ​សកម្ម​ ។ វា​នឹង​ផ្តល់​លទ្ធផល​ជា​បន្ទាត់​សម្គាល់​ រត់​ពី​ខាង​ក្រៅ​ទៅ​ខាង​ក្នុង ។

ខាង​ក្នុង

បញ្ជាក់​ថា​ ក្រិតចន្លោះ​តូច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង​នៃ​អ័ក្ស​ ។​

ខាង​ក្រៅ

បញ្ជាក់​ថា​ ក្រិត​ចន្លោះ​តូច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រៅ​នៃ​អ័ក្ស​ ។

ដាក់​សញ្ញា

ជ្រើស​កន្លែង​ត្រូវ​ដាក់​សញ្ញា ៖ នៅ​ស្លាក នៅ​អ័ក្ស ឬ​នៅ​អ័ក្ស និង​ស្លាក ។

Please support us!