អ័ក្ស Y

បើក​ប្រអប់ អ័ក្ស Y ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​អ័ក្ស Y ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)


បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

ធ្វើមាត្រដ្ឋាន

ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ដាក់​មាត្រដ្ឋាន​នៃ​អ័ក្ស X ឬ Y ។

ការ​កំណត់​ទីតាំង

ត្រួតពិនិត្យ​ទីតាំង​របស់​អ័ក្ស ។

តម្រឹម

កែប្រែ​ការ​តម្រឹម​របស់​អ័ក្ស​ ឬ​ ស្លាក​ចំណង​ជើង​ ។

Please support us!