អ័ក្ស

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)


អ័ក្ស Y មាន​ប្រអប់​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើ​រឡើង ។ សម្រាប់​គំនូស​តាង X-Y គំនូស​តាង​អ័ក្ស X ក៏​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ដោយផ្ទាំង ធ្វើមាត្រដ្ឋាន ។

note

ការ​កំណត់​មាត្រ​ដ្ឋាន​​អ័ក្ស​ X គឺ​អាច​កំណត់​បាន​តែ​ក្នុង​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​ X-Y ប៉ុណ្ណោះ ។


បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

តម្រឹម

កែប្រែ​ការ​តម្រឹម​របស់​អ័ក្ស​ ឬ​ ស្លាក​ចំណង​ជើង​ ។

Please support us!