​អ័ក្ស​​

វា​បើក​ម៉ឺនុយ​រង ដើម្បី​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​អ័ក្ស ។

ផ្ទាំង​ទាំង​នេះ​ក្នុង​ប្រអប់​ អាស្រ័យ​លើ​​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Axis (Charts)


​អ័ក្ស​ X

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

​អ័ក្ស​ Y

បើក​ប្រអប់ អ័ក្ស Y ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​អ័ក្ស Y ។

អ័ក្ស​ X ទី២​

បើក​ប្រអប់ ​ដែល​អ្នក​អាច​​កែ​សម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​អ័ក្ស​ X ទី២ ។ ដើម្បី​បញ្ចូល​អ័ក្ស​ X ទី២​ ជ្រើស​ បញ្ចូល​ - អ័ក្ស​ និង​ ជ្រើស​ អ័ក្ស​ X ​ ។

អ័ក្ស​ Y ទី​២​

បើក​ប្រអប់​ ដែល​អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​អ័ក្ស​ Y ទី២ ។ ដើម្បី​បញ្ចូល​អ័ក្ស Y​ ទី២​ ជ្រើស​ បញ្ចូល​ - អ័ក្ស​ និង​ ជ្រើស​​អ័ក្ស​ Y​ ។

អ័ក្ស​ Z

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

អ័ក្ស​ទាំង​អស់​

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Please support us!