ចំណងជើង

កែប្រែ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ចំណង​ជើង​ ឬ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ចំណង​ទាំងអស់​រួម​គ្នា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កា​រជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ប្រអប់ ចំណង​ជើង (គំនូសតាង)


បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

ផ្ទៃ

​កំណត់​ជម្រើស​បំពេញ​សម្រាប់​វត្ថុ​គំនូរ​​ ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ភាព​ថ្លា

កំណត់​ជម្រើស​ថ្លា​សម្រាប់​ការ​បំពេញ​ដែល​អ្នក​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

តួអក្សរ​​

បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

តម្រឹម​

កែប្រែ​ការ​តម្រឹម​នៃ​ចំណងជើង​គំនូសតាង ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!