ស៊េរី​ទិន្នន័យ

ប្រើ​វា​ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ប្រអប់​នេះ​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​​ ​នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ធ្វើទ្រង់ទ្រាយជម្រើស ។ ធាតុ​ម៉ឺនុយ​មួយ​ចំនួន​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់តែ​​គំនូស​តាង​ទ្វេមាត្រ ឬ​ត្រីមាត្រ​​ប៉ុណ្ណោះ ។

note

ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​បាន​ធ្វើ​នៅ​ទីនេះ មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ទាំង​មូល ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពណ៌ ធាតុ​ទាំង​អស់​ជា​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពណ៌ ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ការ​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ប្រអប់ ស៊េរី​ទិន្នន័យ (គំនូសតាង)


បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

ភាព​ថ្លា

កំណត់​ជម្រើស​ថ្លា​សម្រាប់​ការ​បំពេញ​ដែល​អ្នក​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

ស្លាក​​ទិន្នន័យ

បើក​ប្រអប់ ស្លាក​ទិន្នន័យ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​ស្លាក​ទិន្នន័យ ។

របារ​កំហុស Y

ប្រើ របារ​កំហុស X ឬ Y ប្រអប់​ត្រូវ​បង្ហាញ​របារ​កំហុស​គំនូស​តាង 2D ។

ជម្រើស​

ប្រើ​ប្រអប់​នេះ ដើម្បី​កំណត់​ជម្រើស​ដែល​អាច​ប្រើបាន​សម្រាប់​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​ជាក់លាក់ ។ មាតិកា​របស់​ប្រអប់​ជម្រើស​ជា​មួយ​ប្រភេទ​គំនូស​តាង ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!