ចំណុច​ទិន្នន័យ​

ប្រអប់​នេះ​​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ចំណុច​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។ ប្រអប់​នឹង​បង្ហាញ​ ពេល​មាន​ចំណុច​ទិន្នន័យ​​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ ពេល​អ្នក​ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ - ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជម្រើស ។ ធាតុ​ម៉ឺនុយ​មួយ​ចំនួន​អាច​ប្រើ​បាន​​សម្រាប់​តែ​គំនូសតាង​ទ្វេមាត្រ​ ឬ​ត្រីមាត្រ ។

note

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ណាមួយ​ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង ប៉ះពាល់​តែ​ចំណុច​ទិន្នន័យ​មួយ​នេះ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កែ​សម្រួល​ពណ៌​របស់​របារ​មួយ តែ​ពណ៌​របស់​របារ​នោះ នឹង​ខុស​គ្នា ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ការ​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ប្រអប់ ចំណុច​ទិន្នន័យ (គំនូសតាង)


បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

ភាព​ថ្លា

កំណត់​ជម្រើស​ថ្លា​សម្រាប់​ការ​បំពេញ​ដែល​អ្នក​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

ស្លាក​​ទិន្នន័យ

បើក​ប្រអប់ ស្លាក​ទិន្នន័យ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​ស្លាក​ទិន្នន័យ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!