ក្រឡា​​ចត្រង្គ

អ្នក​អាច​បែងចែក​អ័ក្ស​ទៅ​ជា​ផ្នែកៗ ​ដោយ​ផ្ដល់​បន្ទាត់​ក្រឡាចត្រង្គ​ទៅ​ឲ្យ​ពួកវា ។ វា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​​របស់​គំនូស​តាង​កាន់​តែ​ប្រសើរ ជា​​ពិសេស ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​គំនូស​តាង​ធំៗ ។ ក្រឡាចត្រង្គ​រង្វើល​អ័ក្ស Y ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​តាម​លំនាំដើម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Grids (Charts)

លើ​របារ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ ចុច

រូបតំណាង

Horizontal Grids

រូបតំណាង

Vertical Grids


ក្រឡាចត្រង្គ​រង្វើល

កំណត់​អ័ក្ស​ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​ក្រឡាចត្រង្គ​រង្វើល ។

អ័ក្ស X

បន្ថែម​បន្ទាត់​ក្រឡាចត្រង្គ​ទៅ​អ័ក្ស​ X របស់​គំនូស​តាង​ ។​

The Vertical Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the X axis. It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in Insert - Grids.

រូបតំណាង

Horizontal Grids

អ័ក្ស Y

បន្ថែម​បន្ទាត់​ក្រឡាចត្រង្គ​ទៅ​អ័ក្ស​ Y របស់​គំនូស​តាង​ ។​

The Horizontal Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis. It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in Insert - Grids.

រូបតំណាង

Vertical Grids

អ័ក្ស Z

បន្ថែម​បន្ទាត់​ក្រឡាចត្រង្គ​ទៅ​អ័ក្ស​ Z របស់​គំនូស​តាង ។ ជម្រើស​នេះ​អាច​អាច​រក​បាន តែ​ក្នុង​ករណី​​​អ្នក​​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​គំនូសតាង​ត្រីមាត្រ​​ប៉ុណ្ណោះ ។

ក្រឡា​​​ចត្រង្គ​ញឹក

ប្រើ​ផ្ទៃនេះ​ដើម្បីផ្ដល់​ក្រឡាចតង្រញឹក​សម្រាប់​អ័ក្ស​នីមួយៗ ។ ការ​ផ្ដល់​ក្រឡាចត្រង្គ​ញឹក​ទៅ​អ័ក្ស​កាត់បន្ថយ​ចម្ងាយ​រវាង​ក្រឡាចត្រង្គ​រង្វើល ។

អ័ក្ស X

បន្ថែម​បន្ទាត់​ក្រឡាចត្រង្គ​ដែល​បែង​ចែក​អ័ក្ស​ X ជា​ភាគ​តូច​ៗ ។​

អ័ក្ស Y

បន្ថែម​បន្ទាត់​ក្រឡាចត្រង្គ​ ដែល​បែង​ចែក​អ័ក្ស​ Y ទៅ​ជា​ភាគ​តូច​ៗ ។​

អ័ក្ស Z

បន្ថែម​បន្ទាត់​ក្រឡា​ចត្រង្គ ​ដែល​បែង​ចែក​អ័ក្ស​ Z ទៅ​ជា​ភាគ​តូច​ៗ​ ។​ ជម្រើស​នេះ​គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​ ប្រសិនណា​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​គំនូស​តាង​ត្រី​មាត្រ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។

Please support us!