របារ​កំហុស X/Y

ប្រើ របារ​កំហុស X ឬ Y ប្រអប់​ត្រូវ​បង្ហាញ​របារ​កំហុស​គំនូស​តាង 2D ។

ប្រសិនបើ​បានជ្រើស​ធាតុ​នៃ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ដំណើរការ​តែ​លើ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ប្រសិនបើ​គ្មានធាតុ​បានជ្រើស​ទេ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ដំណើរការ​លើ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)


របារ​កំហុស​គឺ​ជា​បន្ទាត់​បង្ហាញ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​ជួរ​គិត​ចាប់ពី​តម្លៃ​កំហុស​អវិជ្ជមាន x/y- ទៅ x/y + តម្លៃ​កំហុស​វិជ្ជមាន ។ នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​នេះ x ឬ y គឺ​ជា​តម្លៃ​ពី​ចំណុច​ទិន្នន័យ ។ នៅ​ពេល "គម្លាត​គំរូ" ត្រូវ​បាន​ជ្រើស x ឬ y គឺ​ជា​តម្លៃ​មធ្យម​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ ។ តម្លៃ​កំហុស​អវិជ្ជមាន និង​តម្លៃ​កំហុស​វិជ្ជមាន​គឺ​ជា​ចំនួន​សរុប​ដែល​បាន​គណនា​ដោយ​អនុគមន៍​របារ​កំហុស ឬ​តម្លៃ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ជាក់ស្ដែង។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

បញ្ជាក់​ម៉ឺនុយ បញ្ចូល​របារ​កំហុស - X/Y អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​តែ​គំនូស​តាង​ទ្វេ​មាត្រ​ប៉ុណ្ណោះ។


​ប្រភេទ​កំហុស

នៅ​ក្នុ​ងផ្ទៃ ប្រភេទ​កំហុស អ្នក​អាច​ជ្រើស​វិធី​ផ្សេងៗ ដើម្បី​បង្ហាញ​ប្រភេទ​កំហុស ។

គ្មាន

Does not show any error bars.

តម្លៃថេរ

Displays constant values that you specify in the Parameters area.

ភាគរយ

Displays a percentage. The display refers to the corresponding data point. Set the percentage in the Parameters area.

អនុគមន៍

ជ្រើស​អនុគមន៍​ត្រូវ​គណនា​របារ​កំហុស ។

កំហុស​ស្តង់ដារ ៖ បង្ហាញ​កំហុស​ស្តង់ដារ ។

Variance: Displays the variance calculated from the number of data points and respective values.

Standard Deviation: Displays the standard deviation (square root of the variance). Unlike other functions, error bars are centered on the mean.

Error Margin: Displays the highest error margin in percent according to the highest value of the data group. Set the percentage in the Parameters area.

ជួរ​ក្រឡា

ចុច​ជួរ​ក្រឡា និង​បន្ទាប់​មក​បញ្ជាក់​ជួរក្រឡា​​ណាមួយ​ដែល​ត្រូវ​យក​តម្លៃ​របារ​កំហុស​វិជ្ជមាន និង​អវិជ្ជមាន ។

ពី​តារាង​ទិន្នន័យ

សម្រាប់​គំនូស​តាង​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​វា, តម្លៃ​របារ​កំហុស​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​តារាង​ទិន្នន័យ​គំនូស​តាង។ ប្រអប់​តារាង​ទិន្នន័យ​បង្ហាញ​ជួរ​ដេក​បន្ថែម​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ របារ​កំហុស X ឬ Y វិជ្ជមាន និង​របារ​កំហុស X ឬ Y វិជ្ជមាន។

តម្លៃ​ដូចគ្នា​សម្រាប់​ទាំងពីរ

Enable to use the positive error values also as negative error values. You can only change the value of the "Positive (+)" box. That value gets copied to the "Negative (-)" box automatically.

Error Indicator

Specifies the error indicator.

វិជ្ជមាន និង​អវិជ្ជមាន

បង្ហាញ​របារ​កំហុស​វិជ្ជមាន និង​អវិជ្ជមាន ។

វិជ្ជមាន

បង្ហាញ​តែ​របារ​កំហុសវិជ្ជមាន ។

អវិជ្ជមាន

បង្ហាញ​តែ​របារ​កំហុស​អវិជ្ជមាន ។

Please support us!