ស្លាក​​ទិន្នន័យ

បើក​ប្រអប់ ស្លាក​ទិន្នន័យ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​ស្លាក​ទិន្នន័យ ។

ប្រសិនបើ​បានជ្រើស​ធាតុ​នៃ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ដំណើរការ​តែ​លើ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ប្រសិនបើ​គ្មានធាតុ​បានជ្រើស​ទេ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ដំណើរការ​លើ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Data Labels (Charts)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ធ្វើទ្រង់ទ្រាយជម្រើស - ស៊េរី​ទិន្នន័យ/ចំណុច​ទិន្នន័យ - ផ្ទាំង​ស្លាក​ទិន្នន័យ (សម្រាប់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ និងចំណុច​ទិន្នន័យ) (គំនូស​តាង)


បង្ហាញ​តម្លៃ​ជា​លេខ

​​បង្ហាញ​តម្លៃ​ដាច់​ខាត​របស់​ចំណុច​ទិន្នន័យ​ ។​

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ

បើក​ប្រអប់​ ដើម្បីជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ។

បង្ហាញ​តម្លៃ​ជា​ភាគរយ

​បង្ហាញ​​​ភាគ​រយ​របស់​ចំណុច​ទិន្នន័យ​ ក្នុង​​ជួរ​ឈរ​នីមួយៗ​ ។​

ទ្រង់ទ្រាយ​ភាគរយ

បើក​ប្រអប់​ដើម្បី​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ភាគរយ ។

បង្ហាញ​ប្រភេទ

​បង្ហាញ​ស្លាក​អត្ថបទ​ចំណុច​ទិន្នន័យ​ ។​

បង្ហាញ​សោ​តាង

បង្ហាញ​រូប​តំណាង​តាង​នៅ​ជាប់​នឹង​ស្លាក​ចំណុច​ទិន្នន័យ​​នីមួយៗ​ ។​

បន្ទាត់​​​ខណ្ឌចែក

ជ្រើស​បន្ទាត់​ខណ្ឌចែក​រវាង​ខ្សែអត្ថបទ​ច្រើន​សម្រាប់​វត្ថុ​តែ​មួយ ។ 

ការ​​ដាក់​

ជ្រើស​កន្លែងដាក់​របស់ស្លាក​ទិន្នន័យ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​វត្ថុ ។

ទិស​អត្ថបទ

បញ្ជាក់​ទិសដៅ​អត្ថបទ​សម្រាប់ក្រាហ្វិក​ដែល​ប្រើ​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគស្មាញ (CTL) ។ លក្ខណៈពិសេស​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​​តែ​ក្នុងករណី​ដែល​ការ​គាំទ្រ​ប្លង់​អត្ថបទ​ត្រូវ​បានបើក ។

បង្វិល​អត្ថបទ

ចុចប្រដាប់​មូល ដើម្បី​កំណត់​ទិស​អត្ថបទ​សម្រាប់​ស្លាក​ទិន្នន័យ ។

បញ្ចូល​មុំ​បង្វិល counterclockwise សម្រាប់​ស្លាក​ទិន្នន័យ ។

Please support us!