ដើម្បី​ចូល​ដំណើរ​ការ​អនុគមន៍​នេះ...

ជ្រើស ទិដ្ឋភាព - តារាង​ទិន្នន័យ​គំនូស​តាង (គំនូស​តាង)

លើ​របារ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ ចុច

រូបតំណាង

ទិន្នន័យ​​គំនូស​តាង

Choose Insert - Titles (Charts)

Choose Insert - Legend (Charts)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តាង - ផ្ទាំង ទីតាំង (គំនូស​តាង)

Choose Insert - Data Labels (Charts)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ធ្វើទ្រង់ទ្រាយជម្រើស - ស៊េរី​ទិន្នន័យ/ចំណុច​ទិន្នន័យ - ផ្ទាំង​ស្លាក​ទិន្នន័យ (សម្រាប់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ និងចំណុច​ទិន្នន័យ) (គំនូស​តាង)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

លើ​របារ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ ចុច

រូបតំណាង

Horizontal Grids

រូបតំណាង

Vertical Grids

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Choose Insert - Trend Line (Charts)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ការ​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ប្រអប់ ចំណុច​ទិន្នន័យ (គំនូសតាង)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ការ​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ប្រអប់ ស៊េរី​ទិន្នន័យ (គំនូសតាង)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ការ​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ស៊េរីទិន្នន័យ - ជម្រើស(គំនូសតាង)

Choose Format - Title (Charts)

ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - ការ​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ចំណងជើង (គំនូសតាង)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កា​រជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ប្រអប់ ចំណង​ជើង (គំនូសតាង)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - អ័ក្ស - អ័ក្ស Y - ផ្ទាំង មាត្រដ្ឋាន (គំនូសតាង)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - អ័ក្ស - អ័ក្ស X - ផ្ទាំងទីតាំង (គំនូសតាង)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - អ័ក្ស - អ័ក្ស Y - ផ្ទាំង ទីតាំង (គំនូសតាង)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ជញ្ជាំង​គំនូសតាងl - ប្រអប់ គំនូសតាង (គំនូសតាង)

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

លើ​របារ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ ចុច

រូបតំណាង

កែ​សម្រួល​ប្រភេទ​​គំនូស​តាង

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

រូបតំណាង

Horizontal Grids

រូបតំណាង

បង្ហាញ​​/​​លាក់​ ពិពណ៌នា​អ័ក្ស​

រូបតំណាង

Vertical Grids

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Please support us!