របារ​ស្ថានភាព

របារ​ស្ថានភាព បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

ទីតាំង​ក្នុង​ឯកសារ

បង្ហាញ​ចំនួន​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន និង​ចំនួន​សន្លឹក​សរុប​នៅក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

ពង្រីក

បញ្ជាក់​​កត្តា​ពង្រីក​ការ​បង្ហាញ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

​របៀប​បញ្ចូល​​

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

​របៀប​ជម្រើស​​

Switches between different selection modes.

ការ​កែប្រែ​ឯកសារ​

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

ហត្ថលេខា​ឌីជីថល

សូមមើល ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​ ។

រូបមន្ត​តាមស្តង់ដារ​ កាល​បរិច្ឆេទ/ពេល​វេលា ការ​ព្រមាន​កំហុស

បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ តាម​លំនាំដើម ផល​បូក​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

Please support us!