របារ​រូបមន្ត

ប្រើ​របារ​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​រូបមន្ត ។

ប្រអប់​ឈ្មោះ

បង្ហាញសេចក្ដី​​យោង​សម្រាប់ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ដែល​ជា​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ឈ្មោះ​តំបន់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​ជួរ​ក្រឡា ហើយ​បន្ទាប់​មក​វាយ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ជួរ​នោះ​ទៅ​ក្នុង​ ប្រអប់​ឈ្មោះ ។

តំបន់​​សន្លឹក​ប្រអប់​បន្សំ

ប្រអប់​ឈ្មោះ

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon Function Wizard

អ្នក​ជំនួយការ អនុគមន៍

Select Function

Insert a function of a cell range into the current cell. The function can be Sum, Average, Minimum, Maximum and Count. Click in a cell, click this icon, select the function in the drop down list and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the function value will be inserted, then click the icon. The function result is added at the bottom of the range.

Icon Select Function

Select Function

អនុគមន៍​

បន្ថែម​រូបមន្ត​មួយ​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​​ ។​ ចុច​រូប​តំណាង​នេះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ក្នុង បន្ទាត់​បញ្ចូល​ ។​

Icon

អនុគមន៍

បោះបង់​

ជម្រះ​មាតិកា​នៃ បន្ទាត់​បញ្ចូល​ ឬ​បោះបង់​ការ​ផ្លាស់ប្តួរ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​រូបមន្ត​ដែល​មាន​ស្រាប់ ។

រូបតំណាង

បោះបង់

យល់​ព្រម

ទទួល​យក​មាតិកា​នៃ បន្ទាត់​បញ្ចូល ហើយ​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​មាតិកា​ទៅ​ក្នុង​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។

រូប​តំណាង​

យល់​ព្រម

បន្ទាត់​បញ្ចូល​

បញ្ចូល​រូបមន្ត​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​អាច​ចុច​រូបតំណាង អ្នក​ជំនួយការ​អនុគមន៍ ផងដែរ ដើម្បី​បញ្ចូល​អនុគមន៍​ដែល​បាន​កំណត់ ទៅ​ក្នុង​រូបមន្ត ។

Please support us!