របារ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​អត្ថបទ

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ ។​

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ពុម្ពអក្សរ​ជាច្រើន​ ដែល​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា​ចំណុច​ក្បៀស​(;) ។ LibreOffice ប្រើ​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​នីមួយៗ​ ប្រសិន​បើ​ពុម្ពអក្សរ​មុន​មិនអាច​ប្រើ​បាន​ ។

រូបតំណាង

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​រវាង​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ផ្សេង​ៗ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​ បញ្ចូល​ទំហំ​ដោយ​ដៃ​ ។​

ដិត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដិត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

Icon Bold

ដិត

ទ្រេត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទ្រេត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រេត​​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ទ្រេត​​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

Icon Italic

ទ្រេត

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

ពណ៌​ពុម្ពអក្សរ

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

រូបតំណាង

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

គម្លាត​បន្ទាត់​ ៖ ១

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

រូបតំណាង

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ១

គម្លាត​បន្ទាត់​ ៖ ១.៥

Sets the line spacing to 1.5 lines.

រូបតំណាង

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ១.៥

គម្លាត​បន្ទាត់​ ៖ ២

Sets the line spacing to two lines.

រូបតំណាង

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ២

តម្រឹម​ឆ្វេង​

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ខាង​ឆ្វេង​ ។​

Icon Align Left

តម្រឹម​ឆ្វេង

តម្រឹម​កណ្ដាល

តម្រឹម​មាតិកា​​របស់​​កថាខណ្ឌ​ទៅ​កណ្តាល​ ​នៅ​លើ​ទំព័រ ។

Icon Centered

តម្រឹម​ស្តាំ​

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ ។​

Icon Align Right

តម្រឹម​ស្តាំ

តម្រឹម​សង​ខាង​

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ទៅ​ខាង​ឆ្វេង​ និង ខាង​ស្តាំ​រឹម​ទំព័រ ។

Icon Justified

តម្រឹម​សង​ខាង

អក្សរ​តូច​លើ​

បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស រួច​បង្កើន​អត្ថបទ​នៅ​ខាងលើ​បន្ទាត់​គោល។

រូបតំណាង

អក្សរ​តូច​លើ

អក្សរ​តូច​ក្រោម

បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស រួច​បន្ទាប​អត្ថបទ​ខាងក្រោម​បន្ទាត់​គោល។

រូបតំណាង

អក្សរ​តូច​ក្រោម

តួអក្សរ

ប្តូរ​ពុម្ព​អក្សរ និង ទ្រង់​ទ្រាយ​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​តួ​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Character

តួ​អក្សរ

កថាខណ្ឌ

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon Paragraph

កថាខណ្ឌ

ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

អត្ថបទ​កំពុង​រត់​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ​

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

ទិស​អក្សរ​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ

អត្ថបទ​កំពុង​រង់​ពី​កំពូល​ទៅ​បាត

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

ទិស​អក្សរ​ពី​កំពូល​​ទៅ​​បាត

Please support us!