របារ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​វត្ថុ​គំនូរ

របារ លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​វត្ថុ​គំនូរ សម្រាប់​វត្ថុ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​សន្លឹក មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ និង តម្រឹម ។

បន្ទាត់

កំណត់​ជម្រើស​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

រូបតំណាង

បន្ទាត់

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

បើក​របារឧបករណ៍ ក្បាលព្រួញ ។ ប្រើ​និមិត្តសញ្ញា​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​​សម្រាប់​ចុង​បញ្ចប់​របស់​បន្ទាត់​ដែល​បានជ្រើស ។

រូបតំណាង

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

Select the line style that you want to use.

រូបតំណាង

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

ទទឹង​របស់​បន្ទាត់

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

រូបតំណាង

កម្រាស់​បន្ទាត់

ពណ៌​បន្ទាត់

Select a color for the line.

រូបតំណាង

ពណ៌​​បន្ទាត់

ផ្ទៃ

កំណត់​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​បំពេញ​នៃ​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។​

រូបតំណាង

ផ្ទៃ

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ជ្រើស​ប្រភេទ​នៃ​ការ​បំពេញ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

រូបតំណាង

​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទៃ / ការ​បំពេញ

បង្វិល​

ត្រឡប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង

បង្វិល

​ផ្លាស់​ប្តូរ​យុថ្កា​​

Allows you to switch between anchoring options.

On Form Design bar, click

រូបតំណាង

ផ្លាស់​ប្តូរ​យុថ្កា

នាំ​មក​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​វា​នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ ។

រូបតំណាង

នាំ​មក​មុខ

បញ្ជូនទៅ​ក្រោយគេ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បាត​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​​វា​នៅ​ពី​ក្រោយ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

រូបតំណាង

បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ

ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ឲ្យ​មក​មុខ​អត្ថបទ​ ។

រូបតំណាង

ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​មុខ

ទៅ​​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទៅ​ក្រោយ​អត្ថបទ ។

រូបតំណាង

ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

​តម្រឹម

កែប្រែ​ការ​កម្រឹម​របស់​វត្ថុ​​ដែល​បានជ្រើស ។

រូបតំណាង

​តម្រឹម

Please support us!