ទិន្នន័យ

ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ទិន្នន័យ ដើម្បី​កែសម្រួល​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​អាច​កំណត់​ជួរ តម្រៀប និង​ត្រង​ទិន្នន័យ គណនា​លទ្ធផល គ្រោង​ទិន្នន័យ និង​បង្កើត​តារាង​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ។

Sort

តម្រៀប​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស អាស្រ័យ​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​លម្អិត ។ LibreOffice ទទួល​ស្គាល់ និង​ជ្រើស​ជួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

តម្រៀប​តាម​លំដាប់​កើន

វាល​អត្ថបទ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​អក្សរ​ក្រម ហើយ​វាល​លេខ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​លេខ ។

តម្រៀប​តាម​លំដាប់​ចុះ

វាល​អត្ថបទ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​អក្សរ​ក្រម ហើយ​វាល​លេខ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​លេខ ។

AutoFilter

ត្រង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស និង​បង្កើត​ប្រអប់​បញ្ជី​មួយ​ជួរ​ដេក ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ ។

More Filters

បង្ហាញ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​ត្រូវ​ត្រង​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក ។

Define Range

កំណត់​ជួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​សន្លឹក​របស់​អ្នក ។

Select Range

ជ្រើស​ជួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​ក្រោម ទិន្នន័យ – កំណត់​ជួរ ។

ធ្វើ​ឲ្យ​ជួរ​ស្រស់

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.

តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ផ្ដល់​នូវ​សេចក្ដី​សង្ខេប​មួយ​នៃ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ចំនួន​ច្រើន ។ បន្ទាប់​មក អ្នក​អាច​រៀបចំ​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​ឡើង​វិញ ដើម្បី​មើល​សេចក្ដី​សង្ខេប​ខុស​គ្នា​នៃ​ទិន្នន័យ ។

Calculate

Commands to calculate formula cells.

Validity

កំណត់​តើ​ទិន្នន័យ​អ្វី​ដែល​ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់​ក្រឡា ឬ​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​មួយ ។

Subtotals

គណនា​សរុប​រង​សម្រាប់​ជួរ​ឈរ​ដែល​អ្នក​ជ្រើស ។ LibreOffice ប្រើ​អនុគមន៍ SUM ដើម្បី​គណនា​តម្លៃ​សរុប​រង និង​សរុប​ទាំងអស់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ក្នុង​ជួរ​ដែល​បាន​ដាក់​​ស្លាក ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​អនុគមន៍​ដទៃ​ទៀត​ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​គណនា ។ LibreOffice ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​តំបន់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​កំណត់ នៅ​ពេល​អ្នក​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​វា ។

Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Streams

Create live data streams for spreadsheets.

XML Source

Import XML data in a spreadsheet.

Multiple Operations

អនុវត្ត​រូបមន្ត​ដូច​គ្នា​ទៅ​ក្រឡា​ខុស​គ្នា ប៉ុន្តែ​ជាមួយ​តម្លៃ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ខុស​គ្នា ។

អត្ថបទ​ជា​ជួរឈរ

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Consolidate

ផ្សំ​ទិន្នន័យ​ពី​ជួរ​ក្រឡា​ឯករាជ្យ​មួយ ឬ​ច្រើន និង​គណនា​ជួរ​ថ្មី​មួយ​ដោយ​ប្រើ​អនុគមន៍ ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​លម្អិត ។

ក្រុម និង​គ្រោង

អ្នក​អាច​បង្កើត​គ្រោង​នៃ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​មួយ និង​ដាក់​ជួរ​ដេក និង​ជួរ​ឈរ​ជា​ក្រុម​ជាមួយ​គ្នា ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​វេញ និង​បន្លាយ​ក្រុម​ដោយ​ចុច​មួយ​ដង ។

Statistics

Use the data statistics in Calc to perform complex data analysis

Please support us!