បង្អួច

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្កើត និង​បង្ហាញ​បង្អួច​ឯកសារ ។

បង្អួច​ថ្មី

បើក​បង្អួច​ថ្មី​មួយ​ ដែល​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​បង្អួច​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ឥឡូវ​ អ្នក​អាច​មើល​ផ្នែក​ខុសៗគ្នា​នៃ​ឯកសារ​​ដូច​គ្នា​ក្នុងពេល​តែ​មួយ​ ។

បិទ​បង្អួច

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

បញ្ជី​ឯកសារ​

រាយ​ឯកសារ​បើក​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ជ្រើស​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មួយ​ក្នុង​បញ្ជី​ ដើម្បី​ប្តូរ​ទៅ​ឯកសារ​​នោះ ។

Please support us!