ឧបករណ៍

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

អ្នក​ក៏​អាច​បង្កើត​ និង ផ្តល់​តម្លៃ​ឲ្យ​ម៉ាក្រូ និង​ កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​រូបរាង និង មុខងារ​នៃ​របារ​ឧបករណ៍​ ម៉ឺនុយ ក្តារ​ចុច​ និង កំណត់​ជម្រើស​លំនាំដើម​សម្រាប់​កម្មវិធី LibreOffice ។

Spelling

ពិនិត្យ​អក្ខរា​វិរុទ្ធ​ដោយ​ដៃ ។

ភាសា

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​ដែឡ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​បញ្ជាក់​ភាសា ។

ជម្រើស​កែ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​អត្ថបទ​ជំនួស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដូច​ដែល​អ្នក​បាន​វាយ ។

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

ដោះស្រាយ​សមីការ

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ដោះស្រាយ​សមីការ​មួយ​​ដែល​មាន​អថេរ​មួយ ។\

កម្មវិធី​ដោះស្រាយ

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

អ្នក​អង្កេត

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ "អ្នក​អង្កេត​សៀវភៅ​បញ្ជី" សកម្ម ។ ជាមួយ​អ្នក​អង្កេត អ្នក​អាច​តាម​ដាន​អនិស្សរភាព​ពី​ក្រឡា​រូបមន្ត​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ក្រឡា​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

ឆាក​

Defines a scenario for the selected sheet area.

ការពារ​ឯកសារ

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

ម៉ាក្រូ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​ ឬ​រៀប​ចំ​​ និង កែ​សម្រួល​ម៉ាក្រូ ។

កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​បន្ថែម

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

ការ​កំណត់​តម្រង XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

ប្តូរ​តាម​បំណង

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

ជម្រើស

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​បើក​ប្រអប់​មួយ សម្រាប់​ការ​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ប្តូរ​តាម​បំណង ។

Please support us!