​ទ្រង់ទ្រាយ​

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

សម្អាត​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់

Removes direct formatting from the selection.

ក្រឡា​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ជាក់​លម្អិត​ជម្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេងៗ និង​ដើម្បី​អនុវត្ត​គុណ​លក្ខណៈ​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ជួរ​ដេក

កំណត់​កម្ពស់​របស់​ជួរដេក និង​លាក់ ឬ​បង្ហាញ​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ជួរ​ឈរ

កំណត់​ទទឹង​របស់​ជួរឈរ និង​លាក់ ឬ​បង្ហាញ​ជួរឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

សន្លឹក

កំណត់​ឈ្មោះ​របស់​សន្លឹក និង​លាក់ ឬ​បង្ហាញ​សន្លឹក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Merge and Unmerge Cells

You can select a range of cells, then merge them into a single cell. Conversely, you can take a previously merged cell and divide it back into individual cells.

Page Style

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​រូបរាង នៃ​ទំព័រ​ទាំងអស់​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

ជួរ​បោះពុម្ព

គ្រប់គ្រង​ជួរ​បោះពុម្ព ។ តែ​ក្រឡា​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ជួរ​បោះពុម្ព នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព ។

តួអក្សរ

ប្តូរ​ពុម្ព​អក្សរ និង ទ្រង់​ទ្រាយ​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​តួ​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

កថាខណ្ឌ

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ទៅ​កាន់​តំបន់​សន្លឹក​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ដើម្បី​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Align Objects

តម្រឹម​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​គោរព​ទៅ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។\

តម្រឹម​ (​វត្ថុ​អត្ថបទ)

កំណត់​ជម្រើស​​តម្រឹម​​សម្រាប់​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ។​​

រៀបចំ

Changes the stacking order of the selected object(s).

ត្រឡប់

ត្រឡប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ឲ្យ​​ផ្ដេក​ ឬ​បញ្ឈរ ។

ក្រុម

ដាក់​ជា​ក្រុម​នូវ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដូច្នេះ​ពួក​គេ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី ឬ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​វត្ថុ​តែមួយ ។

ក្រាហ្វិក

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​មួយ ដើម្បី​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

វត្ថុបញ្ជា

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

សំណុំ​បែបបទ

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Please support us!