​ទ្រង់ទ្រាយ​

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Number Format

Default number formats.

សម្អាត​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់

Removes direct formatting from the selection.

ក្រឡា​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ជាក់​លម្អិត​ជម្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេងៗ និង​ដើម្បី​អនុវត្ត​គុណ​លក្ខណៈ​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ជួរ​ដេក

កំណត់​កម្ពស់​របស់​ជួរដេក និង​លាក់ ឬ​បង្ហាញ​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ជួរ​ឈរ

កំណត់​ទទឹង​របស់​ជួរឈរ និង​លាក់ ឬ​បង្ហាញ​ជួរឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Merge and Unmerge Cells

Opens a submenu for merging and unmerging cells.

Character

ប្តូរ​ពុម្ព​អក្សរ និង ទ្រង់​ទ្រាយ​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​តួ​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Page Style

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​រូបរាង នៃ​ទំព័រ​ទាំងអស់​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

ជួរ​បោះពុម្ព

គ្រប់គ្រង​ជួរ​បោះពុម្ព ។ តែ​ក្រឡា​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ជួរ​បោះពុម្ព នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព ។

Conditional Formatting

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Sparkline

Opens a menu for sparklines formatting.

Image

Opens a submenu where you can choose commands to manipulate images.

Chart - Export as Image

Exports directly the chart as image. Select the image file type in the Save dialog.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Name

ផ្តល់​ឈ្មោះ​មួយ​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​វត្ថុ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​យ៉ាង​លឿន​ ។ វត្ថុ​គំនូរ​ត្រូវ​តែ​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ដើម្បី​​ទទួល​បាន​ឈ្មោះ​មួយ​ ។

Alt Text

Assigns a text and an alt text to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Align Objects

តម្រឹម​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​គោរព​ទៅ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។\

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

ត្រឡប់

ត្រឡប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ឲ្យ​​ផ្ដេក​ ឬ​បញ្ឈរ ។

Group

ដាក់​ជា​ក្រុម​នូវ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដូច្នេះ​ពួក​គេ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី ឬ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​វត្ថុ​តែមួយ ។

Please support us!