បញ្ចូល

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

គំនូសតាង

បញ្ចូល​គំនូស​តាង ។

Sparklines

Sparklines are small data charts displayed inside a cell.

Pivot Table - Select Source

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភព សម្រាប់​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក ហើយ​បន្ទាប់​មក​បង្កើត​តារាង​របស់​អ្នក ។

មិន​អាច​ស្តា​រឡើង​វិញ​

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Shape

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Named Ranges and Expressions

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក ដាក់​ឈ្មោះ​ទៅ​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​នៃ​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី​របស់​អ្នក ។ ដោយ​ដាក់​ឈ្មោះ​ឲ្យ​ផ្នែក​នីមួយៗ អ្នក​អាច​ ប្រើប្រាស់ ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី និង​រក​ព័ត៌មាន​ជាក់​លាក់​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល ។

Text Box

[text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found].

ភាសា

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

ស៊ុម​អណ្តែត

បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្ដែត​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ស៊ុម​អណ្ដែត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ ។

វិចិត្រ​សាល​សិល្បៈ​អក្សរ

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

តំណខ្ពស់

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

តួអក្សរ​ពិសេស

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

សញ្ញា​សម្គាល់​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Date

Inserts the current date in the cell.

Time

Inserts the current time in the cell.

Field

Opens a submenu for selecting the date, sheet name or document title in the cell.

បឋម​​កថា/បាត​កថា

អនុញ្ញាត​ឲ្យអ្នក​កំណត់ នឹង​ ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ បឋមកថា និង​បាតកថា ។

Form Control

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Please support us!