ការ​ដាក់​ឈ្មោះ​ក្រឡា

ឈ្មោះ​ដែល​អនុញ្ញាត

ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង Calc អាចមាន​តួអក្សរ តួលេខ និង​តួអក្សរ​ពិសេស​មួយ​ចំនួន ។ ឈ្មោះ​ត្រូវតែ​ចាប់ផ្ដើម​ដោយ​តួអក្សរ ឬ​តួអក្សរ​គូស​បន្ទាត់​ពីក្រោម ។

តួអក្សរ​ពិសេស​ដែល​អនុញ្ញាត ៖

ឈ្មោះ​មិនត្រូវ​ដូចគ្នា​នឹង​សេចក្ដី​យោងក្រឡាទេ ។ ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ A1 គឺ​មិនត្រឹមត្រូវទេ ព្រោះ A1 គឺ​ជា​សេចក្ដី​យោង​ក្រឡា ទៅ​ក្រឡា​កំពូល​ឆ្វេង ។

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

ឈ្មោះ​សម្រាប់​ជួរ​ក្រឡា មិនត្រូវ​មាន​ចន្លោះ​ទទេ​ឡើយ ។ ចន្លោះ​ទទេ​ ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ក្នុង​ឈ្មោះ សម្រាប់​ក្រឡា​ទោល សន្លឹក និង​ឯកសារ ។

ការ​ដាក់ឈ្មោះ​ក្រឡា និង​រូបមន្ត

មធ្យោបាយ​ដ៏​ល្អ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យអាសយដ្ឋាន​​យោង​ទៅ​ក្រឡា ឬ​ជួរ​ក្រឡា​ក្នុង​រូប​មន្ត​អាច​មើល​ឃើញ គឺ​ត្រូវ​ដាក់​ឈ្មោះ​ឲ្យ​ជួរ ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាច​ដាក់​ឈ្មោះ​ A1:B2 ថា Start ។ បន្ទាប់​មក អ្នក​អាច​សរសេរ​រូប​មន្ត​​ដូចជា "=SUM(Start)" ។ សូម្បី​ក្រោយ​ពេល​អ្នក​បញ្ចូល ឬ​លុប​ជួរ​ដេក​ ឬ​ជួរឈរ LibreOffice នៅ​តែ​ផ្តល់​ជួរ​ដែល​សម្គាល់​ដោយ​ឈ្មោះ​បាន​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ ។ ឈ្មោះ​ជួរ​មិន​ត្រូវ​មាន​ចន្លោះ​ទេ ។

ឧទាហរណ៍ វា​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​​អាន​រូបមន្ត​សម្រាប់​ពន្ធ​​លើ​ការ​លក់ បើ​អ្នក​អាច​​សរសេរ "= Amount * Tax_rate" ជំនួស​ឲ្យ "= A5 * B12" ។ ក្នុង​ករណី​នេះ អ្នក​គួរ​ដាក់​ឈ្មោះ​ក្រឡា A5 ថា "Amount" និង​ក្រឡា B12 ថា "Tax_rate" ។

ប្រើ​ប្រអប់​ កំណត់​ឈ្មោះ ដើម្បី​កំណត់​ឈ្មោះ​សម្រាប់​រូបមន្ត ឬ​ផ្នែក​នៃ​រូបមន្ត​ដែលអ្នក​ត្រូវការជាញឹកញាប់ ។ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​ជួរ

  1. Select a cell or range of cells, then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. The Define Names dialog appears.

  2. វាយ​ឈ្មោះ​នៃ​តំបន់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​វាល​ ឈ្មោះ ។ ចុច បន្ថែម ។ ឈ្មោះ​ដែល​ទើប​បាន​កំណត់​លេច​ឡើង​ក្នុង​បញ្ជី​ពី​ក្រោម ។ ចុច "យល់ព្រម" ដើម្បី​បិទ​ប្រអប់ ។

អ្នក​ក៏អាច​ដាក់ឈ្មោះ​ជួរក្រឡា​ផ្សេងទៀត នៅក្នុង​ប្រអប់​នេះ​ ដោយ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​នៅក្នុងវាល ហើយ​បន្ទាប់មក ជ្រើស​ក្រឡានីមួយៗ ។

បើ​អ្នក​វាយ​ឈ្មោះ​ក្នុង​រូបមន្ត​មួយ បន្ទាប់​ពី​បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​ពីរ​បី​តួ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ឈ្មោះ​ទាំងមូល​ជា​ព័ត៌មាន​ជំនួយ ។

Please support us!