អនុគមន៍​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

អ្នក​អាច​អនុវត្ត​អនុគមន៍​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ក្នុង LibreOffice Calc​​ តាម​វិធី​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ការ​កំណត់​អនុគមន៍​មួយ ដោយ​ប្រើ LibreOffice Basic

 1. Choose Tools - Macros - Edit Macros.

 2. You will now see the Basic IDE.

 3. In the Object Catalog window, double-click on the module where you want to store your macro.

 4. Enter the function code. In this example, we define a VOL(a; b; c) function that calculates the volume of a rectangular solid with side lengths a, b and c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

ការ​ចម្លង​រូបមន្ត​មួយ​ទៅ​ឯកសារ​មួយ

ក្នុង​ដំណាក់កាល​ទី 2 នៃ "ការ​កំណត់​អនុគមន៍​មួយ​ដោយ​ប្រើ LibreOffice Basic" ក្នុង​ប្រអប់ ម៉ាក្រូ អ្នក​បាន​ចុច កែសម្រួល ។ តាម​លំនាំដើម ក្នុង​វាល ម៉ាក្រូ​ពី ម៉ូឌុល ម៉ាក្រូ​របស់​ខ្ញុំ - ស្តង់ដារ - ម៉ូឌុល ១ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។ បណ្ណាល័យ ស្តង់ដារ មាន​ក្នុង​ថត​អ្នក​ប្រើ​របស់​អ្នក ។

បើ​អ្នក​ចង់​ចម្លង​អនុគមន៍​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ទៅ​ឯកសារ Calc មួយ ៖

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic.

 2. ក្នុង ម៉ាក្រូ ពី វាល ជ្រើស ម៉ាក្រូ​របស់​ខ្ញុំ - ស្តង់ដារ - ម៉ូឌុល ១ និង​ចុច កែសម្រួល ។

 3. ក្នុង Basic-IDE ជ្រើស​ប្រភព​នៃ​អនុគមន៍​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​របស់​អ្នក និង​ចម្លង​វា​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

 4. បិទ Basic-IDE ។

 5. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic .

 6. ក្នុង ម៉ាក្រូ ពី វាល ជ្រើស (ឈ្មោះ​របស់​ឯកសារ Calc) - ស្តង់ដារ - ម៉ូឌុល ១ ។ ចុច កែសម្រួល

 7. បិទ​ភ្ជាប់​មាតិកា​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ក្នុង Basic-IDE នៃ​ឯកសារ ។

ការ​អនុវត្ត​អនុគមន៍​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ក្នុង LibreOffice Calc

Once you have defined the function VOL(a; b; c) in the Basic-IDE, you can apply it the same way as the built-in functions of LibreOffice Calc.

 1. Open a Calc document and enter numbers for the function parameters a, b and c in cells A1, B1, and C1.

 2. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ក្រឡា​ផ្សេង​ទៀត និង​បញ្ចូល​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. អនុគមន៍​ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃ ហើយ​អ្នក​នឹង​​ឃើញ​លទ្ធផល​ក្នុង​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Please support us!