ការ​បង្វិល​តារាង (ការ​ផ្លាស់​កន្លែង)

ក្នុង LibreOffice Calc មាន​មធ្យោបាយ​មួយ​ដើម្បី "បង្វិល​" សៀវភៅ​បញ្ជី​មួយ ដូច្នេះ​​​ជួរ​ដេក​នឹង​ក្លាយ​ជា​ជួរ​ឈរ ហើយ ជួរ​ឈរ​នឹង​ក្លាយ​ជា​ជួរ​ដេក ។

  1. ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់​កន្លែង ។

  2. ជ្រើស កែ​សម្រួល - កាត់ ។

  3. ចុច​ក្រឡា​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ជា​ក្រឡា​ខាង​លើ​ឆ្វេង​បង្អស់​ក្នុង​លទ្ធផល ។

  4. ជ្រើស កែសម្រួល - បិទ​ភ្ជាប់​ពិសេស ។

  5. ក្នុង​ប្រអប់ សម្គាល់ បិទ​ភ្ជាប់​ទាំងអស់ និង​ផ្លាស់​កន្លែង ។

    ឥឡូវ​នេះ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច "យល់ព្រម" ជួរ​ឈរ និង​ជួរ​ឈរ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​កន្លែង ។

Please support us!