អត្ថបទ​អក្សរ​តូច​លើ / អក្សរ​តូច​ក្រោម

  1. ក្នុង​ក្រឡា ជ្រើស​តួ​អក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​ជា​អក្សរ​តូច​លើ ឬ​អក្សរ​តូច​ក្រោម ។

    ឧទាហរណ៍ បើ​អ្នក​ចង់​សរសេរ H20​ ដែល​មាន 2 ជា​អក្សរ​តូច​ក្រោម ជ្រើស 2 ក្នុង​ក្រឡា (មិន​មែន​ក្នុង​បន្ទាត់​បញ្ចូល)

  2. បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​សម្រាប់​តួ​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង​ជ្រើស តួ​អក្សរ។ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រអប់ តួ​អក្សរ ។

  3. ចុច​ផ្ទាំង ទីតាំង​ពុម្ព​អក្សរ ។

  4. ជ្រើស​ជម្រើស អក្សរ​តូច​ក្រោម និង​ ចុច "យល់​ព្រម" ។

Please support us!