ដោយ​ប្រើ​សាច់រឿង

សាច់រឿង LibreOffice Calc គឺ​ជា​សំណុំ​តម្លៃ​ក្រឡា ដែល​អាច​ត្រូវបាន​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​ការ​គណនា​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ផ្ដល់​ឈ្មោះឲ្យ​សាច់រឿង​នីមួយៗ​លើ​​សន្លឹក​របស់​អ្នក ។ កំណត់​សាច់រឿង​ច្រើន​នៅ​លើ​សន្លឹក​តែ​មួយ ដែល​នីមួយៗ​មាន​តម្លៃ​ខុសគ្នា​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា ។ បន្ទាប់មក អ្នក​អាច​ប្ដូរ​សំណុំ​តម្លៃ​ក្រឡា​យ៉ាងងាយស្រួល តាម​ឈ្មោះ​របស់​ពួកវា ហើយ​តាមដាន​លទ្ធផល​ភ្លាមៗ ។ សាច់រឿង​គឺ​ជា​ឧបករណ៍​ដើម្បី​សាកល្បង​សំណួរ "what-if" ។

បង្កើត​សាច់រឿង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

ដើម្បី​បង្កើត​សាច់រឿង​មួយ ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងអស់​ដែល​ផ្តល់​ទិន្នន័យ សម្រាប់​សាច់រឿង ។

  1. Select the cells that contain the values that will change between scenarios. To select multiple cells, hold down the key as you click each cell.

  2. ជ្រើស ឧបករណ៍ - សាច់រឿង ។ ប្រអប់ បង្កើត​សាច់​រឿង នឹង​លេចឡើង ។

  3. បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ ឲ្យ​សាច់​រឿង​ថ្មី និង​កុំ​ប៉ះពាល់​វាល​ផ្សេង​ទៀត ។ បិទ​ប្រអប់​ដោយ​ចុច​ យល់ព្រម ។ សាច់រឿង​ថ្មី​របស់​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ប្រើ​សាច់រឿង

សាច់រឿង​អាច​ជ្រើស​បាន​ពី​ក្នុង​កម្មវិធី​រុក​រក ៖

  1. បើក​​កម្មវិធី​រុករកដែលមាន​​រូបតំណាង កម្មវិធី​រុករក Navigator icon នៅលើ​របារ​ស្តង់ដារ ។

  2. Click the Scenarios icon Scenarios icon in the Navigator.

ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក អ្នក​នឹង​ឃើញ​សាច់​រឿងដែល​បាន​កំណត់​​ជាមួយ​នឹងមតិយោបល់​ ដែល​បាន​បញ្ចូល​ពេល​បង្កើត​សាច់រឿង ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ស្គាល់​តម្លៃ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​សាច់រឿង ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​តម្លៃ​ផ្សេងទៀត សូម​ជ្រើស ឧបករណ៍ - អ្នក​អង្កេត - តាមដាន​លទ្ធផល ។ អ្នក​នឹងឃើញ​ព្រួញ​ទៅ​ក្រឡា ដែល​តាមដាន​លទ្ធផល​ផ្ទាល់​លើ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។


Please support us!