ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​កម្ពស់​ជួរ​ដេក ឬ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ

អ្នក​អាច​ប្តូរ​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​ ឬ​តាម​រយៈ​ប្រអប់ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្វី​ដែល​បាន​ពិពណ៌​ទី​នេះ សម្រាប់​កម្ពស់​ជួរ​ដេក និង​ជួរ​ដេក​ អនុវត្ត​ស្រប់​គ្នា​សម្រាប់​ទទឹង​ជួរ​ឈរ និងជួរឈរ ។


ការ​ប្រើ​កណ្តុរ​ដើម្បី​ប្តូរ​កម្ពស់​ជួរ​ដេក ឬ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ

ការ​ប្រើ​ប្រអប់​ដើម្បី​ប្តូរ​កម្ពស់​ជួរ​ដេក ឬ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ

  1. ចុច​ជួរ​ដេក ដូច្នេះ​អ្នក​សម្រេច​បាន​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍ ។

  2. ចាប់ផ្តើម​ម៉ឺនុយ​បរិបទ លើ​ក្បាល​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង​ដៃ ។

    អ្នក​នឹង​ឃើញ​ពាក្យ​បញ្ជា​​ កម្ពស់​ជួរ​ដេក​​ និង​ កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ប្រសើរ​បំផុត​​ ។ ដោយ​ជ្រើស​បើក​ប្រអប់​ណាមួយ​​ក៏បាន​ ។

Please support us!