ការ​ប្រើ​លេខ​ដែល​បាន​បង្គត់​

ក្នុង LibreOffice Calc លេខ​ទសភាគ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​បង្គត់​យក​ខ្ទង់​ទសភាគ​ពីរ​ខ្ទង់ ។

ដើម្បី​ប្តូរ​វា​សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស

  1. សម្គាល់​ក្រឡា​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​ចង់​កែប្រែ ។

  2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ក្រឡា និង​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ផ្ទាំង លេខ ។

  3. ក្នុងវាល​ ប្រភេទ ជ្រើស លេខ ។ នៅ​ក្រោម ជម្រើស ប្តូរ​ចំនួន ខ្ទង់​ទសភាគ និង​ចេញ​ពី​ប្រអប់​ដោយ​ចុច​យល់ ព្រម ។

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​កន្លែងផ្សេងៗ​នេះ

  1. ជ្រើស - LibreOffice Calc ។

  2. ទៅ​ទំព័រ គណនា ។​ កែប្រែ​ចំនួន ខ្ទង់​ទសភាគ និង​ចាកចេញ​ពី​ប្រអប់​ដោយ​ចុច "យល់ព្រម" ។

ដើម្បី​គណនា​ជាមួយ​លេខ​ដែល​បាន​បង្គត់​ជំនួស​ឲ្យ​លេខ​ពិត​ប្រាកដ​ខាង​ក្នុង

  1. ជ្រើស - LibreOffice Calc ។

  2. ទៅកាន់​ទំព័រ គណនា ។ គូស​ធីក​វា ទសភាគ​ដូច​បានបង្ហាញ ហើយ​ចេញ​ពី​ប្រអប់​ដោយ យល់ព្រម ។

Please support us!