អាសយដ្ឋាន និង​សេចក្តី​យោង​ដាច់ខាត និង​ប្រែប្រួល

Cell references

An individual cell is fully identified by the sheet it belongs, the column identifier (letter) located along the top of the columns and a row identifier (number) found along the left-hand side of the spreadsheet. On spreadsheets read from left to right, the complete reference for the upper left cell of the sheet is Sheet.A1.

Cell ranges

You can reference a set of cells by referencing them in ranges. Ranges can be a block of cells, entire set of columns and entire set of rows. The range A1:B2 is the first four cells in the upper left corner of the sheet. Range A:E contains all the cells of column A, B, C, D and E. Range 2:5 contains all the cells of row 2, 3, 4 and 5.

The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

For example, .

note

The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​សេចក្តី​យោង

ប្រតិបត្តិការ​ទាំងនេះ​ត្រឡប់​ជួរ​ក្រឡា​សូន្យ ក្រឡា​មួយ ឬ​ច្រើន ។

ជួរ​មាន​អាទិភាព​ខ្ពស់​បំផុត បន្ទាប់​មក​ប្រសព្វ និង​ព្យាយាម​ប្រជុំ​ចុងក្រោយ ។

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

ឈ្មោះ

Example

:

ជួរ

A1:C108, A:D or 3:13

!

ការ​ប្រសព្វ

SUM(A1:B6!B5:C12)

គណនា​ផល​បូក​នៃ​ក្រឡា​ទាំងអស់​ក្នុង​ចំណុច​ប្រសព្វ ក្នុង​ឧទាហរណ៍​នេះ លទ្ធផល​បាន​មក​ពី​ផលបូក​នៃ​ក្រឡា ​B5 និង B6 ។

~

កាត់ឲ្យ​ខ្លី ឬ​ប្រជុំ

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


ការ​កំណត់​អាសយដ្ឋាន​ប្រែប្រួល

ក្រឡា​ក្នុង​ជួរ​ឈរ A ជួរ​ដេក 1 ត្រូវ​បាន​កំណត់​អាសយដ្ឋាន​ជា A1 ។ អ្នក​អាច​កំណត់​អាសយដ្ឋាន​នៃ​ក្រឡា​ជាប់​គ្នា ដោយ​ដំបូង​បញ្ចូល​កូអរដោនេ​​នៃ​ក្រឡា​ខាង​លើ​ឆ្វេង​នៃ​តំបន់ បន្ទាប់​មក​សញ្ញា​ចុច​ពីរ និង​បន្ត​ដោយ​កូអរដោនេ​នៃ​ក្រឡា​ខាង​ក្រោម​ស្តាំ ។ ឧទាហរណ៍ ការេ​ដែល​បង្កើត​ដោយ​ក្រឡា​បួន​ដំបូង​ក្នុង​ជ្រុង​ខាង​លើ​ឆ្វេង ត្រូវ​បាន​កំណត់​អាសយដ្ឋាន​ជា A1:B2 ។

តាម​ការ​កំណត់​អាសយដ្ឋាន​តាម​វិធី​នេះ អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​សេចក្តី​​យោង​ប្រែប្រួល​ទៅ A1:B2 ។ ប្រែប្រួល​នៅ​ទីនេះ មាន​ន័យ​ថាសេចក្តី​​យោង​ទៅ​តំបន់​នេះ នឹង​ត្រូវ​បាន​លៃតម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចម្លង​រូបមន្ត ។

ការ​កំណត់​អាសយដ្ឋាន​ដាច់ខាត

Absolute referencing is the opposite of relative addressing. A dollar sign is placed before each letter and number in an absolute reference, for example, $A$1:$B$2.

tip

LibreOffice can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1)


LibreOffice Calc shows the references to a formula. If, for example, you click the formula =SUM(A1:C5;D15:D24) in a cell, the two referenced areas in the sheet will be highlighted in color. For example, the formula component "A1:C5" may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue. The next formula component "D15:D24" can be marked in red in the same way.

ពេល​ណា​ត្រូវ​ប្រើសេចក្តី​​យោង​ប្រែប្រួល ហើយ​ពេល​ណា​ត្រូវ​ប្រើសេចក្តី​​យោង​ដាច់ខាត

តើ​អ្វី​ដែល​ញែក​អាសយដ្ឋាន​យោង​ប្រែប្រួល ? ដោយ​សន្មត​ថា អ្នក​ចង់​គណនា​ក្នុង​ក្រឡា E1 ដែល​ជា​ផល​បូក​នៃ​ក្រឡា​ក្នុង​ជួរ A1:B2 ។ រូបមន្ត​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង E1 នឹង​ជា ៖ =SUM(A1:B2) ។ លើក​ក្រោយ បើ​អ្នក​សម្រេច​ចិត្ត​បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ​ថ្មី​មួយ​ពី​មុខ​ជួរ​ឈរ ​A នោះ​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​បូក គួរ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង B1:C2 ហើយ​រូបមន្ត​គួរ​តែ​នៅ​ក្នុង F1 មិន​មែន​ក្នុង E1 ទេ ។ ដូច្នេះ ក្រោយ​ពី​បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ​ថ្មី អ្នក​នឹង​ត្រូវ​តែ​ពិនិត្យ និង​កែ​រូបមន្ត​ទាំងអស់​ក្នុង​សន្លឹក ហើយ​ប្រហែល​ជា​ក្នុង​សន្លឹក​ផ្សេង​ទៀង​ផង​ក៏​មិន​ដឹង ។

សំណាង​ល្អ LibreOffice ធ្វើ​ការងារ​នេះ​សម្រាប់​អ្នក ។ ក្រោយ​ពី​បាន​បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ A ថ្មី​មួយ រូបមន្ត =SUM(A1:B2) នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​ជា =SUM(B1:C2) ។ លេខ​ជួរ​ដេក​ក៏​នឹង​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ផង​ដែរ នៅ​ពេល​ជួរ​ដេក 1 ថ្មី​មួយ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ។ សេចក្តី​​យោង​ដាច់ខាត និង​ប្រែប្រួល​គឺ​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ក្នុង LibreOffice Calc ពេល​ណា​ដែល​តំបន់​យោង​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី ។ ប៉ុន្តែ​ចូរ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន បើ​អ្នក​កំពុង​ចម្លង​រូបមន្ត​មួយ ដោយ​សារ​ក្នុង​ករណី​នោះ មាន​តែសេចក្តី​យោង​ទំនាក់​ទំនង​ប៉ុណ្ណោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លៃតម្រួវ មិន​មែន​សេចក្តី​​យោង​ដាច់ខាត​ទេ ។

សេចក្តី​យោង​ដាច់ខាត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ នៅ​ពេល​ការ​គណនា​មួយ​យោង​ទៅ​ក្រឡា​ជាក់លាក់​មួយ​ក្នុង​សន្លឹក​របស់​អ្នក ។​ បើ​រូបមន្ត​មួយ​ដែល​យោង​ទៅ​ក្រឡា​នេះ​យ៉ាង​ពិត​ប្រាកដ ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ដោយ​ប្រែប្រួល​ទៅ​តាម​ក្រឡា​មួយ​ពី​ក្រោម​ក្រឡា​ដើម នោះ​ក្រឡា​យោង​ក៏​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម បើ​អ្នក​មិន​កំណត់​កូអរដោនេ​ក្រឡា​ជា​ពេញលេញ ។

ដោយ​មិន​រាប់​បញ្ចូល​ពេល​ដែល​ជួរ​ឈរ និង​ជួរ​ដេក​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល សេចក្តី​យោង​ក៏​អាច​ប្តូរ​ផង​ដែរ នៅ​ពេល​ដែល​រូបមន្ត​មាន​ស្រាប់ យោង​ទៅ​ក្រឡា​ជាក់លាក់​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​តំបន់​ផ្សេង​ទៀត​នៃ​សន្លឹក ។ សន្មត​ថា អ្នក​បាន​បញ្ចូល​រូបមន្ត =SUM(A1:A9) ក្នុង​ជួរ​ដេក 10 ។ បើ​អ្នក​ចង់​គណនា​ផល​បូក​សម្រាប់​ក្រឡា​ជាប់​គ្នា​ដែល​នៅ​ខាង​ស្តាំ គ្រាន់​តែ​ចម្លង​រូបមន្ត​នេះ​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​នៅ​ខាង​ស្តាំ ។ ការ​ចម្លង​នៃ​រូបមន្ត​ក្នុង​ជួរ​ឈរ B នឹង​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​ជា =SUM(B1:B9) ។

Please support us!