កំណត់​ជួរ​បោះពុម្ព​នៅ​លើ​សន្លឹក​មួយ

អ្នក​អាច​កំណត់​ជួរ​ក្រឡា​លើ​សៀវភៅ​បញ្ជី​មួយ​ដើម្បី​បោះពុម្ព ។

ក្រឡា​នៅលើ​សន្លឹក​ដែល​​មិនមែនជា​ផ្នែក​នៃ​ជួរបោះពុម្ព​ដែល​បានកំណត់ ឬ​ នាំចេញ​នោះទេ ។ សន្លឹក​ដោយគ្មាន​ជួរបោះពុម្ព​ដែលបានកំណត់​ គឺមិនត្រូវបាន​បោះពុម្ព ឬ​មិនត្រូវបាន​នាំ​ចេញទៅជា​ឯកសារ PDF លុះត្រាតែ​ឯកសារប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ Excel ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ចំពោះ​ឯកសារ​ដែលបាន​បើក​នៅក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​ Excel នោះ​សន្លឹកទាំងអស់​ដែលមិនមាន​ជួរ​បោះពុម្ព​ដែលបាន​កំណត់​ គឺត្រូវបាន​បោះពុម្ព ។ ឥរិយាបទ​ដូចគ្នា កើតឡើង​នៅពេល​ដែលអ្នក​នាំចេញ​សៀវភៅ​បញ្ជី​ដែល​មានទ្រង់ទ្រាយ​ជា​ Excel ទៅជា​ឯកសារ PDF ។


ដើម្បី​កំណត់​ជួរ​បោះពុម្ព

 1. ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព ។

 2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ជួរ​បោះពុម្ព - កំណត់ ។

ដើម្បី​បន្ថែម​ក្រឡា​ទៅ​កាន់​ជួរ​បោះពុម្ព

 1. ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ទៅ​កាន់​ជួរ​បោះពុម្ព​ដែល​មាន​ស្រាប់ ។

 2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ជួរ​បោះពុម្ព - បន្ថែម ។

ដើម្បី​ជម្រះ​ជួរ​បោះពុម្ព

​ការ​ប្រើ "មើល​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ជា​មុន" ដើម្បី​កែ​សម្រួល​ជួរ​បោះពុម្ព

ក្នុង មើល​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ជា​មុន ទាំង​ជួរ​បោះពុម្ព និង​តំបន់​បំបែក​ទំព័រ​ត្រូវ​បាន​គ្រោង​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ និង​មាន​លេខ​ទំព័រ​នៅ​ចំ​កណ្តាល​ជា​ពណ៌​ប្រផេះ ។ តំបន់​មិន​បោះពុម្ព​មាន​ផ្ទៃ​ពណ៌​ប្រផេះ ។

ដើម្បី​កំណត់​តំបន់​បំបែក​ទំព័រ​ថ្មី អូស​ស៊ុម​ទៅ​ទីតាំង​ថ្មី​មួយ ។​ ពេល​អ្នក​កំណត់​តំបន់​បំបែក​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ ការ​បំបែក​ទំព័រ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​ដៃ ។

ដើម្បី​មើល និង​កែសម្រួល​ជួរ​បោះពុម្ព

 1. ជ្រើស មើល - មើល​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ជា​មុន ។

  រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

  ដើម្បី​ប្តូរ​កត្តា​ពង្រីក​លំនាំដើម​នៃ មើល​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ជា​មុន ចុច​ទ្វេដង​លើ​តម្លៃ​ភាគរយ​លើ​របារ ស្ថានភាព និង​ជ្រើស​កត្តា​ពង្រីក​ថ្មី ។


 2. កែ​សម្រួល​ជួរ​បោះពុម្ព

  ដើម្បី​ប្តូរ​ទំហំ​នៃ​ជួរ​បោះពុម្ព អូស​ស៊ុម​មួយ​នៃ​ជួរ​ទៅ​កាន់​ទីតាំង​ថ្មី ។

  រូប​តំណាង​ចំណាំ

  ដើម្បី​លុប​​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​ដៃ​ដែល​មាន​ក្នុង​ជួរ​បោះពុម្ព​មួយ អូស​ស៊ុម​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ចេញ​ក្រៅ​ជួរ​បោះពុម្ព ។


  ដើម្បី​ជម្រះ​ជួរ​បោះពុម្ព​មួយ អូស​ស៊ុម​មួយ​នៃ​ជួរ​ទៅ​លើ​ស៊ុម​ទល់​មុខ​គ្នា​នៃ​ជួរ ។

 3. ដើម្បី​ចេញ​ពី មើល​ការ​បំបែក​ទំព័រ​ជា​មុន ជ្រើសមើល - ធម្មតា ។

Please support us!