ការ​បោះពុម្ព​សេចក្តី​លម្អិត​សន្លឹក

ពេល​បោះពុម្ព​សន្លឹក​មួយ ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ថា​តើ​សេចក្តី​លម្អិត​មួយ​ណា​ដែល​ត្រូវ​បោះពុម្ព ៖

ដើម្បី​ជ្រើស​សេចក្តី​លម្អិត បន្ត​ធ្វើ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

  1. ជ្រើស​សន្លឹក​ដែល​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព ។

  2. Choose Format - Page Style.

    មិន​អាច​មើល​ឃើញ​ពាក្យ​បញ្ជា បើ​សន្លឹក​ត្រូវ​បាន​បើក​ដោយ​បើក​ការ​ការពារ​មិន​ឲ្យ​សរសេរ​ចូល ។ ក្នុង​ករណី​នោះ ចុច​រូប​តំណាង កែសម្រួល​ឯកសារលើ​របារ ស្តង់ដារ ។

  3. ជ្រើស​ផ្ទាំង សន្លឹក ។ នៅ​ត្រង់ បោះពុម្ព សម្គាល់​សេចក្តី​លម្អិត​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បោះពុម្ព និង​ចុច "យល់ព្រម" ។

  4. បោះពុម្ព​ឯកសារ

Please support us!