បញ្ចូល​ និង​កែសម្រួលមតិយោបល់

អ្នក​អាច​ផ្ដល់​នូវ​មតិយោបល់​​ទៅក្រឡា​នីមួយៗ​ដោយ​ជ្រើស បញ្ចូល - មតិយោបល់ ។ មតិយោបល់​ត្រូវ​បានបង្ហាញ​ដោយ​ការ៉េ​ពណ៌​ក្រហមតូច ឧបករណ៍​បង្ហាញ​មតិយោបល់​ក្នុង​ក្រឡា ។

ដើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ប្រើ ទិន្នន័យ - សុពលភាព - ជំនួយ​ការ​បញ្ចូល ។

Please support us!