អនុវត្ត​សន្លឹក​ច្រើន

ការ​ជ្រើស​សន្លឹក​ច្រើន

ផ្ទាំង​សន្លឹក​​នៃ​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន​មើល​ឃើញ​ជា​និច្ច​ជា​ពណ៌​ស​នៅ​ខាង​មុខ​ផ្ទាំង​សន្លឹក​ផ្សេង​ទៀត ។ ផ្ទាំង​សន្លឹក​ផ្សេង​ទៀត​មាន​ពណ៌​ប្រផះ នៅ​ពេល​ពួក​វា​មិន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។ ដោយ​ចុច​ផ្ទាំង​សន្លឹក​ផ្សេង ខណៈ​ពេល​ចុច អ្នក​អាច​ជ្រើស​សន្លឹក​ជា​ច្រើ​ន​បាន​ ។

អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្ដូរ(Shift)++ទំព័រ​លើ (Page Up) ឬ​ទំព័រ​ក្រោម (Page Down) ដើម្បី​ជ្រើស​ន្លឹក​ជា​ច្រើន​ដោយ​ប្រើ​ក្ដារចុច ។

មិន​ធ្វើ​ជម្រើស​វិញ

ដើម្បី​​មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​ការ​ជ្រើស​ន្លឹក ចុច​ផ្ទាំង​សន្លឹក​របស់​វា​ម្ដង​ទៀត​ខណៈ​ដែល​កំពុង​ចុច​គ្រាប់ចុច ។ សន្លឹក​ដែល​មើល​ឃើញ​បច្ចុប្បន្ន​មិនអាច​ត្រូវ​បាន​យកចេញ​ពី​ការ​ជ្រើស​ទេ ។

ការ​គណនា​កាត់​តាម​សន្លឹក​ច្រើន

អ្នក​អាច​យោង​ទៅ​ជួរ​នៃ​សន្លឹក​ក្នុង​រូបមន្ត​មួយ ដោយ​បញ្ជាក់​លម្អិត​សន្លឹក​ដំបូង និង​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ជួរ ឧទាហរណ៍ =SUM(Sheet1.A1:Sheet3.A1)បូក​ក្រឡា A1 ទាំងអស់​លើ​សន្លឹក​ទី 1 ដល់​សន្លឹក​ទី 3 ។

Please support us!