រុករក​តាមរយៈ​ផ្ទាំង​សន្លឹក

តាម​លំនាំដើម LibreOffice បង្ហាញ​សន្លឹកបីគឺ​ពី "សន្លឹក ១" ដល់ "សន្លឹក ៣" នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី​ថ្មីនីមួយៗ ។ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​រវាង​សន្លឹក ដោយ​ប្រើ​ផ្ទាំង​សន្លឹក​នៅ​​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​របស់​អេក្រង់ ។

ផ្ទាំង​សន្លឹក

រូបតំណាង

ប្រើ​ប៊ូតុង​រុករក​ដើម្បី​បង្ហាញ​សន្លឹក​ទាំងអស់​របស់​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ ការ​ចុច​ប៊ូតុង​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​បំផុត ឬ​ឆ្វេង​បំផុត​នឹង​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​សន្លឹក​ដំបូង ឬ​ចុង​ក្រោយ​រៀង​ៗ​ខ្លួន ។ ប៊ូតុង​កណ្តាល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​រមូរ​ទៅ​មុខ និង​ទៅ​ក្រោយ​កាត់​ផ្ទាំង​សន្លឹក​ទាំងអស់ ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​សន្លឹក​ខ្លួន​វា ចុច​លើ​ផ្ទាំង​សន្លឹក ។

Please support us!