ការ​ជ្រើស​ក្រឡា​ច្រើន

ជ្រើស​ជួរ​រាង​ចតុកោណ​កែង​មួយ

ដោយ​ចុច​ប៊ូតុង​កណ្តុរ អូស​តាម​អង្កត់​ទ្រូង​ពី​ជ្រុង​មួយ​ទៅ​ជ្រុង​ទល់​មុខ​គ្នា​នៃ​ជួរ ។

សម្គាល់​ក្រឡា​ទោល

អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​នៅ​រាយប៉ាយ​ផ្សេង​ៗ

អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

ប្តូរ​របៀប​សម្គាល់

លើ​របារ​ស្ថានភាព ចុច​ប្រអប់​ដែល​មាន​តាង ស្តង់ដារ / ពង្រីក / បន្ថែម ដើម្បី​ប្តូរ​របៀប​សម្គាល់ ៖

មាតិកា​វាល​

បែបផែន​នៃ​ការ​ចុច​កណ្កុរ

ស្តង់ដារ

ការ​ចុច​កណ្តុរ​ម្តង​នឹង​ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​បាន​ចុច​លើ ។ មិន​សម្គាល់​ក្រឡា​ដែល​បាន​សម្គាល់​ទាំងអស់ ។

ពង្រីក

ចុច​កណ្ដុរ​សម្គាល់​ជួរ​ចតុកោណកែង​ពី​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​អ្នកបាន​ចុច ។ ជា​ជម្រើស ចុច​ប្ដូរ (Shift) លើ​ក្រឡា​មួយ ។

បន្ថែម

ការ​ចុច​កណ្ដុរ​នៅ​ក្នុងក្រឡា បន្ថែម​វា​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បានសម្គាល់​រួច ។ ជា​ជម្រើស -ចុច​ក្រឡា ។


Please support us!