ការ​បង្កក​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ជា​ក្បាល

ប្រសិនបើ​អ្នក​មានជួរដេក​ ឬ​ជួរឈរ​ទិន្នន័យ​​វែងដេល​ពង្រីក​ផ្ទៃ​ដែលអាច​មើលឃើញ​នៃសន្លឹក អ្នក​អាច​បង្កក​ជួរដេក ឬជួរឈរ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ឃើញ​ជួរឈរ ឬ​ជួរដេក​ដែលបានបង្កក នៅពេលដែល​អ្នក​រមូរ​កាត់​ទិន្នន័យ​ដែល​នៅ​សល់ ។

  1. ជ្រើស​ជួរ​ដេក​ខាង​ក្រោម ឬ​ជួរ​ឈរ​ដែល​នៅ​ខាង​ស្តាំ​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​បាន​បង្កក ។ ជួរ​ដេក​ខាង​លើ​ទាំងអស់ ឬ​ជួរ​ឈរ​ទាំងអស់​ដែល​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ជម្រើស​ ត្រូវ​បាន​បង្កក ។

    ដើម្បី​បង្កក​ទាំង​ជួរ​ដេក និង​ជួរ​ឈរ ជ្រើស ​ក្រឡា ដែល​នៅ​ខាង​ក្រោម​ជួរ​ដេក និង​នៅ​ខាង​ស្តាំ​ជួរ​ឈរ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កក ។

  2. Choose View - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Rows and Columns again.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

បើ​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព​ជួរ​ដេក​ជាក់លាក់​មួយ​លើ​ទំព័រ​ទាំងអស់​នៃ​ឯកសារ​មួយ ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ជួរ​បោះពុម្ព - កែសម្រួល ។


Please support us!