ការ​បញ្ចូល​លេខ​ដែល​ផ្តើម​ដោយ​លេខ​សូន្យ

មាន​វិធី​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​បញ្ចូល​ចំនួន​គត់ ដែល​ផ្តើម​ដោយ​លេខ​សូន្យ ៖

បើ​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​លេខ​ទៅ​ជួរ​ឈរ​នៃ​លេខ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​អត្ថបទ (ឧទាហរណ៍ អត្ថបទ "000123" ក្លាយ​ជា​លេខ "123") ធ្វើ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

  1. ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​ដែល​តួលេខ​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​អត្ថបទ ។ កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​នោះ​ជា "លេខ" ។

  2. ជ្រើស កែសម្រួល - រក​ និង​ជំនួស

  3. In the Find box, enter ^[0-9]

  4. In the Replace box, enter &

  5. ពិនិត្យ​មើល កន្សោម​ធម្មតា

  6. ពិនិត្យមើល តែ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន

  7. ចុច ជំនួស​ទាំងអស់

Please support us!