ការ​បញ្ចូល​ប្រភាគ

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​លេខ​ប្រភាគ​មួយ​ក្នុង​ក្រឡា​មួយ និង​ប្រើ​វា​សម្រាប់​ការ​គណនា ៖

ប្រសិនបើ​អ្នក​បញ្ចូលឃ្លា​កែស្វ័យ​ប្រវត្តិ "0 1/2" តួអក្សរ​បី 1 / និង 2 ត្រូវ​បានជំនួស​ដោយ​តួអក្សរ​មួយ ។ ដូចគ្នានេះ​ដែរ អនុវត្ត​ទៅ 1/4 និង 3/4 ។ ការ​ជំនួស​នេះ​ត្រូវបាន​កំណត់​ក្នុង ឧបករណ៍ - ជម្រើស​កែស្វ័យ​ប្រវត្តិ - ផ្ទាំង ជម្រើស ។

បើ​អ្នក​ចង់​ឃើញ​ប្រភាគ​ដែល​មាន​ច្រើន​តួ​លេខ​ដូច​ជា​"1/10" អ្នក​ត្រូវ​ប្តូរ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រឡា​ជា​ទិដ្ឋភាព​ប្រភាគ​មាន​ច្រើន​តួ​លេខ​ ។ បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​ក្រឡា និង​ជ្រើស​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រឡា ។ ជ្រើស​"ប្រភាគ​" ពីវាល​​ប្រភេទ និង​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​"-1234 10/81" ។ បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ប្រភាគ​ដូច​ជា​ 12/31 ឬ 12/32 - ទោះ​យ៉ាង​ណា​ ប្រភាគ​ត្រូវបាន​កាត់​បន្ថយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដូច្នេះ ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ អ្នក​នឹង​ឃើញ 3/8 ។

Please support us!