ការ​បង្ហាញ​រូបមន្ត ឬ​តម្លៃ

បើ​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​រូបមន្ត​ក្នុង​ក្រឡា ឧទាហរណ៍​ក្នុង​ទម្រង់ =SUM(A1:B5) ធ្វើ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

  1. ជ្រើស - LibreOffice Calc - មើល ។

  2. នៅ​ត្រង់ បង្ហាញ សម្គាល់​ប្រអប់ រូបមន្ត ។ ចុច "យល់ព្រម" ។

ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​មើល​លទ្ធផល​គណនា​ជំនួស​ឲ្យ​រូបមន្ត កុំ​គូស​ធីក​ប្រអប់​រូបមន្ត ។

- LibreOffice Calc - មើល

Please support us!