ជ្រើស​ស្បែក​សម្រាប់​សន្លឹក

LibreOffice Calc ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​នូវ​​សំណុំស្បែក​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​កំណត់​មុន ដែល​អ្នក​អាច​អនុវត្ត​ទៅ​សៀវភៅ​បញ្ជី​របស់​អ្នក ។

វា​មិន​អាច​ទៅ​ទេ​ដើម្បី​បន្ថែម​ស្បែក​ទៅ Calc និង​មិន​អាច​កែប្រែ​ពួក​វា​បាន​ទេ ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា អ្នក​អាច​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​របស់​ពួក​វា​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​អនុវត្ត​ពួក​វា​ទៅ​សៀវភៅ​បញ្ជី​មួយ ។

មុន​ពេល​អ្នក​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​សន្លឹក​ដោយ​ស្បែក​មួយ អ្នក​ត្រូវ​តែ​អនុវត្ត​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ ទៅ​ក្រឡា​លើ​សន្លឹក ។ បន្ទាប់​មក​​​អ្នក​អាច​ប្តូរ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​ដោយ​ជ្រើស និង​អនុវត្ត​រូបរាង​មួយ​ក្នុង​ប្រអប់ ជម្រើស​រូបរាង ។

To apply a custom cell style to a cell, you can open the Styles window and, in its lower list box, set the Custom Styles view. A list of the existing custom defined cell styles will be displayed. Double click a name from the Styles window to apply this style to the selected cells.

ដើម្បី​អនុវត្ត​ស្បែក​មួយ​ទៅ​សៀវភៅ​បញ្ជី ​៖

 1. ចុច​រូបតំណាង ជ្រើស​ស្បែក ក្នុង​របារ ឧបករណ៍

  រូបតំណាង

  ជ្រើស​​រូបរាង

  The Theme Selection dialog appears. This dialog lists the available themes for the whole spreadsheet and the Styles window lists the custom styles for specific cells.

 2. ក្នុង​ប្រអប់ ការ​ជ្រើស​ស្បែក ជ្រើស​ស្បែក​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

 3. ចុច "យល់ព្រម"

  នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស​ស្បែក​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​ប្រអប់ ការ​ជ្រើស​ស្បែក លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ខ្លះ​នៃ​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​សៀវភៅ​បញ្ជី​បច្ចុប្បន្ន ។ កំណែ​ប្រែ​នឹង​មើល​ឃើញ​ភ្លាម​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី​របស់​អ្នក ។

Please support us!